بررسی کارایی نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن برای پیش بینی سودآوری شرکت‌ها در هر یک از مراحل چرخه عمر

دسته بندی: حسابداری
1051 بازدید

چكيده:
تحقیقات گذشته بیان می‌کند که اجزای نسبت دوپونت تعدیل شده ابزار مفیدی برای پیش بینی تغییرات سودآوری آتی شرکت‌ها می‌باشد از این رو تعداد 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1383 تا 1390، برای بررسی این موضوع در مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار گرفته‌اند. تحلیل دوپونت، خالص بازده دارایی‌ها را به دو جزء تفکیک می‌کند: حاشیه سود و گردش خالص دارایی‌های عملیاتی. در این تحقیق متغير وابسته تغييرات سودآوري يك سال بعد است كه تحت عنوان تغييرات بازده خالص دارایی‌های عملياتي سال بعد نام گذاري می‌شود، متغير مستقل تحقيق شامل نسبت دوپونت تعديل شده و اجزای آن می‌باشد که نسبت دوپونت تعديل شده از مجموعه نسبت‌های سودآوري به حساب می‌آید. برای این منظور نخست نمونه آماری با استفاده متغیرهای رشد فروش، نسبت سود تقسیمی و نسبت مخارج سرمایه‌ای و عمر شرکت به شرکت‌های در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده و سپس متغیر مستقل نسبت دوپونت تعديل شده و اجزای آن مورد استفاده قرارگرفته است و از متغیرهای اندازه، رشد و بدهی به عنوان متغیرهای تعدیل گر استفاده می‌گردد. در این پژوهش جهت دست‌یابی به اهداف مورد نظر تحقیق، 6 فرضیه اصلی تدوین گردیده است. نتايج به دست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن با پیش بینی سودآوری شرکت‌ها در دوره بلوغ و افول، و گردش خالص دارایی‌های عملیاتی در دوره رشد می‌باشد. همچنین مشخص شد که بین نسبت دوپونت تعدیل شده و حاشیه سود عملیاتی با پیش بینی سودآوری آتی شرکت‌ها در دوره رشد رابطه‌ای وجود ندارد.
واژه‌های کلیدی: نسبت دوپونت تعدیل شده، حاشیه سود عملیاتی، گردش خالص دارایی‌های عملیاتی، سودآوری و چرخه عمر شرکت.

 

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 54000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه تغيير در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت های خصوصی

دسته بندی: حسابداری
748 بازدید


چكيده:
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك مي كند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت در مورد مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند.
برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند :1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) 2- تمایل مدیریت به هموار سازی سود 3- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست 4- کاهش هزینه های نمایندگی5- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.
تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب می شود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب می شود.
هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی است.
یافته های حاصل از آزمونهای تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری،تغییر در برآورد و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکتهای خصوصی رابطه معنی داری دارد

 

 84صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 35000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1179 بازدید

چكيده:
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها ازنفوذ قابل توجهی در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و میتوانند رویه ها و سیاستهای آنها را تحت تاثیر قرار دهند . هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین مالکیت نهادی موجود در ساختار شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنها است. در این تحقیق دو نگرش رایج (یعنی تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت . برای آزمون ارتباط بین سیاست تقسیم سود شرکت و مالکیت نهادی از سه رگرسیون خطی چندگانه (مدل کاملا تعدیل شده و مدل نیمه تعدیل شده لینتر و مدل فاما و بابیاک) استفاده شده است . بطور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین سطح سرمایه گذاران نهادی و سود سهام پرداختی توسط شرکت بوده و موید تئوری علامت دهی است . این امر نشان میدهد که حضور سهامداران نهادی سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت می شود. نتایج تحقیق بیان میدارد سرمایه گذاران نهادی حفظ وجه نقد در دست شرکت را بر توزیع ان به صورت سود سهام ترجیح می دهند.
همچنین بر اساس شواهد به دست آمده رابطه مثبت و معناداری بین سهام مدیریتی و سیاستهای تقسیم سود در سطح اطمینان 95% وجود دارد .

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی آثار بحران مالی جهانی بر صورتهای مالی شرکتها ی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران

دسته بندی: حسابداری
1080 بازدید

چكيده
بحران های مالی در هر چند دهه گریبان گیر کشورهای دارای نظام سرمایه داری می شود و موجب رکود اقتصادی در جهان می گردد. گاهی دامنه آن بسیار گسترده بوده که ممکن است اثر آن در سایر کشور ها مشاهده گردد.
هدف اصلي اين پژوهش، مطالعۀ آثار بحران مالی جهان بر صورتهای مالی شرکتها ی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران است. اين پژوهش تفاوت بین قیمت سهام ، سودعملیاتی ، بهای تمام شده محصولات و عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارایران راقبل وبعداز بحران مالی جهان موردبررسی قرارمیدهد. روش پژوهش ، ازنوع همبستگی بوده و در مجموع 133 شركت ازصنايع مختلف به روش حذف سیستماتیک بين سالهاي 1383-1390 انتخاب شده است. به منظورآزمون فرضيه ها با تکنیک های آماری مورد آزمون قرار گرفت. یافته های به دست آمده بیانگر آن است كه بین فروش ، بهای تمام شده محصولات و قیمت سهام و عدم تقارن اطلاعاتی قبل و بعد از بحران مالی جهان برروی صنایع مختلف شرکت های یاد شده تفاوت معناداری وجود داشت.
واژگان کلیدی:عدم تقارن اطلاعاتی، قیمت سهام، بحران مالی، سود عملیاتی

 

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
733 بازدید

چكيده
بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغييرات قيمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد. با توجه به اهمیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی امکان پیش بینی بازده سهام با استفاده از حجم معاملات و تغييرات قيمت پرداخته شود. یک فرضیه اصلی «ارتباط بین حجم معاملات و تغييرات قيمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران.» در این تحقیق مطرح شده است که خود شامل دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
1- بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
2- بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های فعال پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز بین سالهای 81 الی 86 می باشد. اطلاعات مورد نیاز این شرکت ها از طریق گزارشات منتشره، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای مختلف بورس ازجمله نرم افزار شرکت ره آورد نوین بدست آمده است.

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تاثير ماليات الكترونيكی در بهبود عملكرد اداره كل مالياتی

دسته بندی: حسابداری
1097 بازدید

چكيده:
این تحقیق به بررسی تأثیر مالیات الکترونیکی در بهبود عملکرد اداره کل مالیاتی  می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مأموران مالیاتی  در چهار سطح سازمانی کارشناش مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی که جمعأ به تعداد 253 نفر در فروردین ماه سال 92 بوده می باشد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. روشهاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق به دو صورت روش كتابخانه اي و روش ميداني مي باشد و از پرسشنامه نیز بهره برده شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متغیر مالیات الکترونیکی در کاهش فساد مالیاتی ، کاهش هزینه وصول مالیات ، افرایش کارایی مأموران مالیاتی ، تسهیل تحقق اجرای عدالت مالیاتی و افزایش سرعت وصول درآمدهای مالیاتی مؤثر می باشد.

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
780 بازدید

چكيده:
توسعه اطلاعات در دهه های اخیر، موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمان ها بیشترین تأثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین منبع و مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی های نامشهود سرمایه فکری می باشد که امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این پژوهش، جهت سنجش سرمایه فکری از مدلی که توسط پالیک به نام VAIC (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح گرديده، استفاده شده است. ابتدا براساس مدل VAIC ، ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله 1383 الی 1387 محاسبه و سپس ارتباط بین مؤلفه های سرمایه فکری و کیفیت سود شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، کیفیت سود نیز به عنوان متغیر وابسته بر مبنای پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود اندازه گیری شده است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه وتحلیل داده ها، رگرسیون ساده، چندگانه و ضرایب همبستگی می باشد، نمونه انتخابی شامل 70 شرکت به صورت پیوسته برای بازه زمانی 5 ساله بوده که اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیلی در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون های آماری بیان گر آن است که رابطه معناداری بین مؤلفه های سرمایه فکری و شاخصهای کیفیت سود(پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود) شرکت ها و تأثیر اندازه شرکت برروی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و کیفیت سود می باشد، با توجه به این نتایج می توان به اهمیت روزافزون سرمایه های فکری در فرآیند برتری شرکت ها پی برد و لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات و شکل گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نمود.
واژه¬های کلیدی: سرمایه فکری، کیفیت سود، اندازه شرکت، رگرسیون ساده و چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران.

 

 185صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1282 بازدید

چكيده
هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار وعملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری)، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا1390 محاسبه وسپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری بر ارزش بازار وعملکرد مالی به دست آمده است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه وتحلیل داده ها، رگرسیون چندگانه وضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی 115 شرکت به صورت پیوسته برای بازه زمانی 5 ساله بوده که اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.
یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری وارزش بازار بر عملکرد مالی شرکتها وعدم تاثیر اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری وعملکرد مالی می باشد. با توجه به این نتایج می توان توجه مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران وسایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب وبهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر ودسترسی به ارزش واقعی شرکتها پیشنهاد کرد.
واژه های کلیدی: سرمایه فکری، عملکرد مالی، اندازه شرکت، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی،سرمایه انسانی ، ارزش بازار، بورس اوراق بهادار تهران.

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین تکنیکهای حسابداری مدیریت و ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت ماشین سازی

دسته بندی: حسابداری
1033 بازدید

چکیده
امروزه ارزیابی عملکرد و تبع آن بهبود عملکرد واحدهای تولیدی با توجه به تغییرات تکنولوژی و رقابت بازار یک ضرورت است و برای چنین ارزیابي و بهبود لازم است تا تکنیکها و معیارهای پذیرفته شده به نحو مطلوبی با توجه به نوع فعالیت های واحدهای تولیدی در فرآیند عملیاتی آنها بکار بسته شود .هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین تکنیکهای حسابداری مدیریت و ویژگیهای کیفی اطلاعات و اثر آن بر بهبود تصمیم گیری مدیریت است .این تحقیق از نوع پیمایشی و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که اعتماد آن ها مورد تأ یید قرار گرفته ، استفاده شده است .در این تحقیق متغیر مستقل بکار گرفته شده تکنیکهای حسابداری مدیریت که شامل نقطه سربه سر ، بودجه بندی عملیاتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد و متغیر وابسته ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری است که مربوط بودن ، صحیح بودن ، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات در این تحقیق بکار گرفته شده است .جامعه آماری ، در این تحقیق کارشناسان و کارشناسان ارشد مرتبط با موضوع تحقیق واحد صنعتی ماشین سازی اراک می باشد که بالغ بر 134 نفر است .
نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که بین تکنیکهای حسابداری مدیریت و ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت ماشین سازی اراک ارتباط وجود دارد و بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت باعث جمع آوری اطلاعات مربوط ،صحیح ،کامل و به موقع جهت بهبود تصمیم گیری برای مدیریت میگردد.

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 41000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


بررسی رابطه سرمایه فکری و ارزش شرکت و هزینه های مالی شرکت

دسته بندی: حسابداری
1295 بازدید

چكيده
پایان نامه حاضر به بررسی رابطه سرمایه فکری و ارزش شرکت و هزینه های مالی پرداخته شده است. در پژوهش حاضر تمرکز اصلی بر تعیین رابطه بین هزینه مالی شرکت ، سطح سرمایه فکری و ارزش شرکت می باشد.
جامعه مطالعاتي پژوهش حاضر در برگیرنده شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 86-90 به تعداد 413 شرکت می باشد با عنایت به اینکه تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت،از نوع تحقیقات همبستگی به حساب می آید و با توجه به موضوع تحقیق و فرضیه های موجود، جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس کمک گرفته شده است. بعداز آزمون تک تک فرضیه ها و نتیجه گیری درمورد آنها نوبت به نتیجه گیری کلی می رسد. محقق دراین تحقیق به این نتیجه کلی رسیده است که بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و هزینه مالی درسطح اطمینان مطرح شده درتحقیق ، رابطه معنی دار ی وجود ندارد.و نیز بین مولفه های سرمایه فکری با ارزش شرکت رابطه ی معنا دار و مثبتی وجود دارد.در بین مولفه های سرمایه فکری ريا،سرمایه فیزیکی بیشترین قدرت تبین را برای متغیر ارزش شرکت دارا می باشد. لازم به ذكر است در كشورهاي در حال توسعه برخلاف كشورهاي پيشرفته ، ارزش گذاري بازارهاي محلي با افزايش سرمايه فيزيكي بيش از سرمايه فكري رشد كرده است . يكي از دلايل آن اين مساله است كه اين گروه هنوز به خريد و فروش و پردازش منابع طبيعي به عنوان يك راهبر اساسي رشد وابسته هستند. بازار بورس ايران نيز از اين موضوع مستثني نبوده و بهمين جهت سرمايه فيزيكي CEE در مولفه هاي سرمايه فكري ، بيشترين ضريب را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

 98صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید