بررسي رابطه بين حاكميت شركتی با ريسک شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1473 بازدید


چكيده
رابطه بين حاكميت شركتي و ريسك
حاكميت شركتي و مديريت ريسك ارتباط خاصي با يكديگر دارند. در حال حاضر در ادبيات مالي اين حقيقت بطور گسترده اي مورد پذيرش قرار گرفته كه مديريت ريسك مي تواند منجر به تعارض منافع بين مديران شركتها و سهامداران گردد به نظر مي رسد با تشكيل كميته مديريت ريسك با حضور مديران كارآمد و مستقل، تعارض بالقوه مذكور كاهش مي يابد. مسئله تعارض بالقوه بين اهداف مديريت ريسك و سياستهاي مربوطه به بيشينه سازي ارزش شركت مي تواند حاكميت شركتي را در بر گيرد.چون از هيئت مديره انتظار مي رود كه اهداف و سياستهاي مديريت ريسك شركت را تاييد كند و بر شيوه هايي نظارت داشته باشد كه براي دست يابي به آن اهداف بكار مي رود.
هدف اين تحقيق بررسي و اینکه ميزان رعايت اصول حاكميت شركتي تاثیری در ريسك سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
در اين تحقيق ميزان رعايت اصول حاكميت شركتي را با استفاده از پرسشنامه اي جامع اندازه گيري كه حاوي بيست سوال مي باشد كه برگرفته از اصول حاكميت شركتي است. اطلاعات ريسك سهام شركتها نيز از نرم افزار تدبير پرداز به دست آمد كه با توجه به روش رگرسيون، فرضيه هاي تحقيق آزمون گرديد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه معنی داری بین اصول حاکمیت شرکتی و ریسک سهام وجود ندارد
واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، ریسک، مدیریت ریسک،روش رگرسیون

 

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از معیار های حاکمیت شرکتی و متغیر های حسابداری بر نسبت تقسیم سود

دسته بندی: حسابداری
1381 بازدید

بررسی ادبیات موجود نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد وتفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی،اقتصادی و...هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود .
در آن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها ،بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان فروشندگان،اعتباردهندگان ،دارندگان اوراق قرضه و...وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان تبیین می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذی نفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است.
در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران منافع خود را ترجیح بدهند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور در استفاده از دارایی ها ،استفاده از مزایای غیر مصوب و... نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان "کارگزاران" وسهامداران به عنوان "کارگمار" تعریف شده اندو تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران- که کارگزاران سهامداران هستند-تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد ابهام در انتخاب می شود ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی وصحیح شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند ،میتوان انتظار داشت که در نتیجه این اطلاعات ناقص ، ریسک نمایندگی بزرگتری برسهامدار تحمیل شود.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 43000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی

دسته بندی: حسابداری
973 بازدید

چکیده

ارزش سهام شرکت از انتظارات بازار از عملکرد شرکت شکل می گیرد. حسابداری نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی و در راستای شکل گیری این انتظارات ، اطلاعات مورد نیاز را فراهم می نماید. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان عملکرد گذشته و سود نیز به عنوان شاخص عملکرد دوره جاری مورد استفاده قرار می گیرد.بنابراین ارزش دفتری و سود هر سهم از جمله مبناهایی می باشند که در ارزش گذاری سهام شرکت مورد استفاده قرار می گیرند.مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش سهام شرکت ممکن است تحت تاثیر ویژگی قابل اتکا بودن این اطلاعات قرار گیرد.مدیریت سود شاخصی از قابل اتکا بودن سود در اختیار قرار می دهد.قابل اتکا نبودن سود ممکن است مربوط بودن آن را در فرایند ارزیابی کاهش دهد.در این حالت ممکن است از ارزش دفتری به عنوان یک منبع اطلاعاتی جایگزین برای اهداف ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد.از آنجا که جز تعهدی اختیاری سود می تواند این فرصت را در اختیار مدیر قرار دهد که انها سود را دستکاری نمایند بنابراین از این گونه اقلام جهت شاخص مدیریت سود استفاده می شود.اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که تحت اختیار مدیر می باشند.اقلام تعهدی کوتاه مدت و اقلام تعهدی بلند مدت اطلاعات اضافی را برای بازار فراهم می نمایند.هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر ارزش بازار با در نظر گرفتن هم زمان سود و ارزش دفتری می باشد.این تحقیق از نوع همبستگی و رگرسیون بوده که از آزمون F جهت بررسی معنادار بودن همبستگی و از آزمون t-student نیز جهت بررسی معناداری ضرایب رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه مدیریت سود ، از مربوط بودن سود می کاهد و از آنجایی که این کاهش مربوط بودن در سطح معناداری مورد تایید قرار گرفت بنابراین سرمایه گذاران نیز باید به طور اساسی آن را در تصمیم گیری های خویش لحاظ کنند. اما تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن ارزش دفتری صرفا در حالت مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بلند مدت مشهود بود و در سایر حالات این تاثیر مورد تایید قرار نگرفت.

 

108صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 


بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

دسته بندی: حسابداری
982 بازدید

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
چکیده


اهمیت و میزان اتکاپذیری اطلاعات مالی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان در دنیای امروزی برای همگان روشن است .
در این مقاله رابطه بین ثبات سود و قابلیت اتکای اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است .
در این مقاله ابتدا یک طبقه بندی جامع ترازنامه ای از اقلام تعهدی ارایه شده است و سپس هر طبقه بر اساس قابلیت اتکایش طبقه بندی گردیده است.
برای انجام آزمون تجربی ، با توجه به دوره زمانی تحقیق (1381 الی 1387 ) اقدام به گردآوری اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است . در این راستا چهار فرضیه مطرح گردید.
برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل پانلی استفاده شده است .
نتایج تایید کردند که طبقاتی که قابلیت اتکای کمتری دارند به ثبات کمتر سود می انجامند.
واژه های کلیدی : قابلیت اتکا ، ثبات سود ، اقلام تعهدی

 

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


تاثير مديريت سود برساختار سرمايه شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1251 بازدید

چكيده
اين تحقيق ارتباط بين مديريت سود و ساختار سرمايه را در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نمايد.اهميت مديريت سود و ساختار سرمايه در سناريوو طرح جاری تجارت جهان افزايش يافته است .جامعه تحقيق, شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که قلمرو زمانی آن از ابتدای سال ١٣٧٨ تا پايان سال ١٣٨٧ می باشدآه براي اين آار٩٨شرآت به عنوان نمونه انتخاب گرديد. از آزمون F جهت بررسی معناداری همبستگی و از آزمونt-student نيز جهت بررسی معناداری ضرايب رگرسيونی استفاده شده است.نتايج اين تحقيق نشان مي دهد آه اقلام تعهدي اختياري با ساختار سرمايه رابطه اي نداردواز طرفي بازده دارايي ها با ساختار سرمايه رابطه منفي وبازده حقوق صاحبان سهام ومجموع دارايي ها نيز رابطه مثبت با ساختار سرمايه دارند.
واژه هاي آليدي: نسبت اهرمي, ,اقلام تعهدي اختياري, بازده دارايي ها, بازده حقوق صاحبان سهام, مجموع دارايي ها


75صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 22000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها با استفاده از نسبتهای مالی مبتنی بر سودآوری ، جریانهای نقدی و رشد

دسته بندی: حسابداری
1277 بازدید

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
از اواخر قرن اخیر ازدیاد مطالعات در زمینه مالی و حسابداری ، یک رویکرد توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را فراهم نموده است ، رويكرد مذبور از دو بعد بنيادي مورد رسيدگي قرار گرفته که از يك بعد سودآوري و از بعد ديگر وضعيت مالي را مورد بررسي قرار مي دهد و به واسطه اين رويكردها و با استفاده از 11 نسبت مالی توانایی نسبتهای مالی را در پیش بینی بحران هاي مالي آتي مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار می دهد. در اين راستا در تحقيق حاضر تلاش مي‌شود وضعيت مالي شركتها با استفاده از نسبتهاي شاخص سودآوري، جريانهاي نقدي و رشد پيش‌بيني شود، از اينرو هدف اين پژوهش توسعه و آزمون عملكرد مالي و رويكرد ارزيابي ريسك است و به منظور طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق، فرضیه تحقیق برای دو گروه شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای خذف شده از بورس طبق تصمیم هیات پذیرش بورس با استفاده از تحلیل آماری لاجیت مورد آزمون قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد نسبتهای مالی در هر دو گروه نمونه گیری، توانایی طبقه بندی شرکتها به دو گروه موفق و ناموفق را دارند اما دقت مدل تدوین شده بر اساس شرکتهای ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت نسبت به شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار بالاتر است.

 

125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شركت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران

دسته بندی: حسابداری
1553 بازدید


چکیده

در این تحقیق روابط خطی و غیرخطی متغیر ھای حسابداری با تغییرات قیمت سھام در شرکتھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران مورد بررسی قرار گرفتھ است. تا کنون تحقیقات زیادي، اعم از داخلي و خارجي، رابطھ بین متغیرھای مختلف حسابداري با بازده یا قیمت سھام را مورد توجھ و بررسي قرار داده اند. با انجام این تحقیقات مي توان بھ اھمیت حسابداري و اطلاعات حاصل از این فرایند پي برد با این حال تعداد تحقیقاتي کھ بھ بررسي روابط غیرخطي بین این متغیرھا بپردازند، اندک مي باشد. تحقیق حاضر بھ دنبال این موضوع، یعني بررسي و مقایسه روابط خطي و غیرخطي بین این متغیرھا مي باشد. . بھ ھمین منظور تعداد ٨٠ شركت از بین شركت ھاي پذیرفتھ شده در بورس اوراق بھادار تھران طي سال ھاي ١٣٨٢ تا ۶١٣٨ انتخاب شدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوھش تحلیل ھمبستگي و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشتھ) مي باشد. متغیرھاي مستقل این تحقیق سود عملیاتي، سود خالص، جریانات نقدي عملیاتي، جریانات نقدي سرمایھ گذاری و جریانات نقدي تامین مالی و متغیر وابستھ تغییرات قیمت سھام می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد كھ روابط غیرخطي بین متغیرھاي تحقیق قوي تر ازروابط خطي مي باشد.
واژه ھای کلیدی: تغییرات قیمت سھام، روابط خطی، روابط غیر خطی درجه دوم، روابط خطی درجه سوم.


 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 29900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی تحليلی فرصتها و تهديدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ايران (با تمرکز بر مطالعه تطبيقی)

دسته بندی: حسابداری, مدیریت
1542 بازدید

در عصر حاضر پديده جهانی شدن در تمام حوزه ها تاثير گذاشته و مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است. بازار سرمايه هم از اين قاعده مستثنی نيست. حفظ بقا، دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی و رقابت در سطح بين المللی، نيازمند تغيير شرايط موجود و همسو شدن ب ا پدي ده جه انی ش دن م ی باش د، ل ذا ج ذب من ابع م الی در س طح ب ين المل ل اهمي ت خ اص و استراتژيک پيدا می کند. بورس اوراق بهادار کشور ما نيز بايد خود را آماده ورود به عرصه جهانی نمايد. اما برای حضور موفق در بازارهای جهانی نياز به شناخت دقيق پديده جهانی شدن و فرصت ها و تهديدهايی است آه اين پديده برای بورس اوراق بهادار پديد خواهد آورد. هدف اين پژوهش شناسايی فرصتها و تهديدهای جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ايران و نظر سنجی در مورد آنها می باشد که در اين راستا بورس کشورهای مالزی، ژاپن، آلمان و مصر مورد مطالعه قرار گرفته اند.
روش تحقيق حاضر بر اساس هدف، آاربردي و بر اساس روش، توصيفی زمينه ياب (پيمايشی ) می باشد. اب زار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باش د که در ميان خبرگ ان مالی ب ازار سرمايه تهران توزيع شده است. نتايج تحقيق نشان می دهد که جهانی شدن موجب توسعه بورس، ت امين م الی ارزان ت ر و راح ت ت ر، اف زايش ق درت نق د ش وندگی، اف زايش ک ارايی، اص لاح زي ر ساختها و توسعه دانش مالی در بورس خواهد شد که اين عوامل به عنوان فرصتها شناسايی شده است. همچنين جهانی شدن موجب افزايش ريسک سرمايه گذاری در بورس می شود که اين عامل به عنوان تهديد شناسايی شده است.
220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 41000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 
بررسی تحلیلی اثر و نقش اجرای سیاست های پولی دولت بر توسعه بازار سهام ایران

دسته بندی: حسابداری
850 بازدید

سیاست های پولی و مالی عموما تحت عنوان سیاست های مدیریت تقاضا مطرح می باشند، این سیاست ها با مدیریت تقاضا سروکار دارند. سیاست های پولی به علت وقفه های درونی کوتاه مدت مورد توجه خاص سیاست گذاران می باشد و در نتیجه مورد اقبال و نظر سیاست گذاران اقتصادی است .هدف محقق نیز از انتخاب این موضوع اهمیت بورس و سیاست های پولی می باشد.
بر این اساس محقق نمونه ای مشتمل برکلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی میان سال1379 تا1386 را در نظر گرفته، روش های مورد استفاده جهت تحلیل نیز روش های همبستگی و آزمون های همبستگی نگار و ضریب تعیین وآزمون F همچنین رگرسیون می باشد. داده ها براساس داده های اعلام شده در آرشیو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
جهت انجام تحقیق ابتدا حجم نقدینگی به عنوان متغیرمستقل در نظر گرفته می شود و با آزمون و سنجش نوع و میزان ارتباط و همچنین سنجش رگرسیون آن با متغیرهای وابسته شاخص کل قیمت سهام و ارزش سهام مبادله شده وهمچنین تعداد سهام های مبادله شده در طول بازه مورد بررسی تصمیم گیری می شود. نتیجه کلی بیانگر عدم رابطه مشخص میان سیاست های پولی دولت و توسعه بازار سهام در ایران می باشد.

 

 

155صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی اثر جایگزینی بازارهای ارز و طلا بر بازار سهام

دسته بندی: حسابداری
708 بازدید

چکیده
بازارهای مالی هر کشور مهمترین بازارهای آن کشور محسوب می شوند. رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو رشد بازارهای مالی آنها می باشد. اگر کارکرد بازارهای مالی در جهت تامین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور خوب باشد، شاهد رشد و توسعه اقتصادی و در مقابل چنانچه کارکرد آنها ضعیف باشد، عاملی در جهت فقر کشورها خواهند بود. بازارهای مالی انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها بسته به نوعشان به طور جداگانه دارای عوامل داخلی و تاثیرگذار می باشند که در شکل گیری اطلاعات مربوط به آنها از جمله شاخص قیمتی آنها دخیل می باشند. علاوه بر این عوامل داخلی که بازارها را تحت تاثیر قرار می دهند، ارتباط متقابل بین بازارها در زمانی که به سرعت مرزهای مالی برداشته می شوند، امری مهم به شمار می آید. امروزه بازار سهام در کشورها علی الخصوص کشورمان ایران، در میان بازارهای مالی جایگاه ویژه ای یافته است. بازار سهام یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکتها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. علاوه بر عوامل داخلی، ارتباطات کلیدی این بازار با سایر بازارهای مالی از جمله بازارهای ارز و طلا عامل موثری در روند شکل گیری اطلاعات و دیدگاههای طرفین بازار و قیمت سهام شرکتها می باشد. بازارهای طلا و ارز به عنوان بازارهای بااهمیتی در بسیاری از تحولات پولی و مالی بین المللی می باشند.
در این تحقیق، تاثیر شاخص قیمت طلا (قیمت سکه بهار آزادی) و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1388 – 1376 و مدل اقتصادسنجی PARCH ارزیابی شده است. تخمین با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. نتایج حاکی از این بود که شاخص قیمت طلا (قیمت سکه) اثری منفی بر شاخص قیمت سهام دارد و طلا به عنوان یک رقیب جدی برای بازار سهام خصوصا در زمان رکود می باشد؛ در مقابل نرخ ارز اثری مثبت بر شاخص قیمت سهام داشت و به عنوان عاملی تقویت کننده بر شاخص قیمت سهام مدنظر قرار گرفت.

 

 

 173صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693