ارزیابی عملکرد شعب بانک پارسیان با استفاده از کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی شعب با کمک فرایند سلسله مراتب فازی و بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره

دسته بندی: حسابداری
1019 بازدید

چكيده:
هدف از اجرای این تحقیق به دست آوردن روشی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک پارسیان و در نهایت رتبه بندی آن می باشد تا با کمک آن بتوان به درجه بندی شعب پرداخت. در این تحقیق ابتدا شاخص های عملکردی متناسب با 4 منظر کارت امتیازی متوازن تعریف گردیده اند. آنگاه ابتدا با کمک تحلیل سلسله مراتب فازی وزن منظرهای کارت امتیازی متوازن تعیین گردیده اند و سپس شاخص های عملکردی با کمک روش آنتروپی شانون وزن یابی گردیده اند و وزن های آنان با وزن های به دست آمده از منظر های اصلی ترکیب گردیده و شاخص های موزون را تشکیل داده اند و در نهایت شعبات با استفاده از روش TOPSIS و با کمک شاخص های موزون شده مربوط به هر شعبه ، امتیاز دهی شده اند و با توجه به امتیازات به دست آمده رتبه بندی گردیده اند.
در پایان با استفاده از رگرسیون چند متغیره به بررسی تاثیر گذار بودن شاخص های مربوط به هر منظر ، با عملکرد می پردازیم و مشخص گردید که 11 شاخص از شاخص های تعریف شده دارای رابطه با عملکرد می باشند.

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تاثیر تحریم های اقتصادی بر اقلام صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
894 بازدید

چكيده:
تحریم اقتصادی، به عنوان ابزاری اقتصادی برای ایجاد تغییر در رفتار یک کشور توسط کشورهای دیگر استفاده می شود. از آنجا که تحریم های اقتصادی هزینه ای کمتر از راه اندازی جنگ دارند، برای کشورهایی که به دنبال تغییر رفتار کشور دیگری هستند، به صرفه است که تا حد امکان با استفاده از اهرم های اقتصادی به هدف خود دست پیدا کنند. تحریم اقتصادی نوعی تنبیه در عرصه روابط بین الملل است. آمریکا بیش از هر کشور دیگر از حربه تحریم بهره جسته است . با تاملی بر پیشینه تحریم ایالات متحده و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران روشن می گردد که ایران در دو سدۀ اخیر، با تحریم‌های اقتصادی متعددی روبرو بوده است . جمهوری اسلامی ایران با توجه به منابع و ظرفیت های خود با اثرات این تحریم ها مقابله کرده است. هدف اصلی این پژوهش,بررسی آثار تحریم اقتصادی بر صورتهای مالی شرکتها ی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار ایران است. اين پژوهش تفاوت بین قیمت سهام، سودعملیاتی، بهای تمام شده محصولات ،رشد فروش و عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارایران راقبل وبعدازسالهای تحریم اقتصادی موردبررسی قرارمی دهد. روش پژوهش، ازنوع همبستگی بوده و در مجموع 114 شركت ازصنايع مختلف به روش حذف سیستماتیک بين سالهاي1385-1390 انتخاب شده است تمام فرضیه های پژوهش به صورت جداگانه بررسی گردید یافته های پژوهش نشان می دهد که رشد فروش قبل از تحریم اقتصادی بیش از رشد فروش پس از تحریم اقتصادی است.بدین صورت که رشد فروش در شرکتهای بزرگ و کوچک بعد از تحریم اقتصادی کاهش می یابد.عدم تقارن اطلاعاتی قبل از تحریم اقتصادی در شرکتهای بزرگ بیش از عدم تقارن اطلاعاتی پس از تحریم اقتصادی است وعدم تقارن اطلاعاتی قبل از تحریم اقتصادی در شرکتهای کوچک کمتراز عدم تقارن اطلاعاتی پس از تحریم اقتصادی است.بهای تمام شده محصولات بعد از تحریم اقتصادی در شرکتهای بزرگ و کوچک افزایش می یابد.قیمت سهام بعد از تحریم اقتصادی در شرکتهای کوچک کاهش می یابدو قیمت سهام در شرکتهای بزرگ بعد از تحریم اقتصادی افزایش می یابد.سود عملیاتی بعد از تحریم اقتصادی در شرکتهای بزرگ و کوچک کاهش می یابد.
واژگان کلیدی:عدم تقارن اطلاعاتی، قیمت سهام، تحریم اقتصادی، سود عملیاتی،رشد فروش، بهای تمام شده محصول،بورس اوراق بهادار

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی تاثیر شاخص های مالی و غیر مالی بر قیمت سهام بانکها

دسته بندی: حسابداری
890 بازدید


چکیده
قیمت سهام بانکها مانند سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، بستگی به عوامل زیادی از جمله نگاه سرمایه گذاران وخریداران سهام به بررسی شاخص های مالی و غیرمالی جهت تصمیم گیری به خرید سهام  دارد.
در این پایان نامه تلاش شده است با بررسی و تجزیه وتحلیل تعدادی از شاخص های مالی و غیرمالی که در تعیین قیمت سهام 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390- 1388 تاثیر دارند، اطلاعاتی به سرمایه گذاران بالقوه و فعالین قدیمی تر بازار بورس داده تا هنگام تصمیم¬گیری برای سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار ، مخصوصا هنگام خرید سهام بانکها مورد استفاده قرارگیرد و همچنین مدیران ارشد بانکهای فعال در نظام بانکی درصورت نیاز نسبت به اصلاح ساختار شاخص های مالی و غیرمالی بانکهای تحت مدیریت خود اقدام نمایند. دراین راستا اطلاعات لازم ازگزارشات سالیانه عملکرد بانکها توسط بانک مرکزی ج .ا.ا ، سایت رسمی بانکها و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است تا فرضیه" بین شاخص های مالی وقیمت سهام بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه وجود دارد" و فرضیه " بین شاخص های غیرمالی وقیمت سهام بانکهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه وجود دارد" را با استفاده از نرم افزار Excel و Spssمورد پردازش وآزمون قرار گیرد ونتیجه اینکه با افزايش متغیرهای سود خالص، دارائیها و سرمایه ، قیمت سهام بانکها افزایش پيدا میکند و نشان دهنده نقش موثر و مثبت قیمت سهام بانکها با این متغیرها می باشد. ولی با افزايش مطالبات معوق ، قیمت سهام بانکها کاهش پيدا میکند و نشان دهنده نقش موثر و منفی قیمت سهام بانکها با مطالبات معوق می باشد . و با افزايش متغیرهای تعداد شعب بانک ، قدمت بانک و فنآوری بانکداری-الکترونیکی ، قیمت سهام بانکها افزایش پيدا می کند و نشان دهنده نقش موثر و مثبت قیمت سهام بانکها با این متغیرهامی باشد.

کلمات کلیدی : تصمیم گیری مالی، شاخص های مالی، شاخص های غیرمالی، بورس اوراق بهادار،

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


تبین رابطه مقایسه ای بین ساختار سرمایه با معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده،حسابداری و تلفیقی به تفکیک شرکتهای هموار ساز وغیر هموار ساز سود در بازار سرمایه ایران

دسته بندی: حسابداری
885 بازدید

چكيده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختارسرمایه و معیارهای ارزیابی عملکرد وهمچنین وجودهموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده دربازارسرمایه ایران می باشد. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی وحقوق صاحبان سهام است.معیارهای ارزیابی عملکرد شامل معیارهای حسابداری(ROA-ROE)،معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده(EVA-MVA-REVA) ومعیارهای تلفیقی(Q-tobin-P/E-M/BV)ارزیابی عملکرد است.دراین پژوهش 92شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده وتست همبستگی پیرسون وآمارهF,t استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازازغیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است . یافته های این تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه ومعیارهای ارزیابی عملکرد درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار را تائید نمود. و از نظررابطه بین ساختارسرمایه با معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد،اما از نظر رابطه بین ساختار سرمایه با معیارهای ارزش افزوده و تلفیقی ارزیابی عملکرد بین این دو گروه شرکت تفاوت معنی داری وجود دارد.
واژه های کلیدی:
ساختارسرمایه،ارزش افزوده،کیوتوبین،هموارسازی سود،مدل ایکل

 

 130 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تاثير بسته های نرم افزاری و سيستم های اطلاعاتی حسابداری بر ميزان افشاء اطلاعات در صورتهای مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
902 بازدید

چكيده:
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود. فرضیه اصلي این تحقیق به صورت زیر می باشد: "بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر ميزان افشاء كافي در صورتهاي مالي شرکت های بورسي تاثیر دارند ". دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر بسته های نرم افزاری وسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر ميزان افشاء كافي شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبررسی قرار گرفت .دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید . همچنین از روشهای آماری و آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که سیستم های اطلاعاتی وبسته های نرم افزاری حسابداری بر ویژگی مربوط بودن وقابلیت مقایسه در ميزان افشاء كافي صورتهاي مالي تاثیر بالایی دارند ولیکن این تاثیر بر ویژگی قابلیت اعتماد و قابل فهم بودن در ميزان افشاء كافي صورتهای مالی پایین می باشد .جهت بررسی میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری وبسته های نرم افزاری بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی چهار شاخص مربوط بودن ،قابلیت مقایسه ٬قابلیت اعتماد و قابل فهم بودن استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگینها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .
واژگان کلیدی: سیستم اطلاعاتی حسابداری ،سیستم اطلاعاتی مدیریت ، داده ،افشاء، صورتهای مالی، افشای کافی، افشای کامل، افشای مناسب.

 

 210صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 52000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار بر دقت پیش بینی سود در بورس و اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
852 بازدید

چكيده:
چکيده هدف اصلي اين تحقيق بررسي فاکتورهاي مؤثر بر دقت پيش بيني سود شرکت ها مي باشد. با توجه به اهميت و نقش پيش بيني سود هر سهم در تصميمات سرمايه گذاران،تحقيقات بسياري درباره پيش بيني سود انجام پذيرفته و هدف همه آنها افزايش صحت و دقت سود پيش بيني شده بوده است. پيش بيني از اين نظر كه عنصر بنيادين و كليدي در تصميم گيري استفاده كنندگان درون سازماني و همچنين برون سازماني محسوب مي شود، مهم است. بر اين اساس، كارايي و اثربخشي نهايي هر تصميم، به نتايج رويدادهايي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي ميدهد. بدين ترتيب تصميمي كارا و اثربخش خواهد بود كه براساس پيش بيني هايي انجام گيرد كه مبناي آن صحيح بوده باشد. يكي از اين پيش بيني ها، پيش بيني سود بوده كه بايد اطلاعاتي منطقي، قابل اتكا و به موقع را فراهم آورد و نيز قابل فهم و مربوط باشد . پيش بيني هاي دقيق و به موقع، موجب بهبود تصميم گيري استفاده كنندگان از گزارش هاي حسابداري مي شود. لذا در اين پژوهش با توجه به پيشينه تحقيق، پنج فاکتور مؤثر بر خطاي پيش بيني سود هر سهم را در دو بخش فاکتور های مالی (دفعات تجدید نظر و پیچیدگی شرکت) و غیر مالی( اعتبار حسابرس، تغییرات هیات مدیره و قدمت فعالیت شرکت) مورد آزمون قرار داده است. جامعه آماري، شامل کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری متشکل از 73 شرکت براي سال هاي89 - 86 مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews و آزمون فرضيه ها براساس رگرسيون چند متغيره صورت گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها بيانگر اين است، که بين فاکتور های مالی در نظر گرفته شده تنها متغیر دفعات تجدید نظر و از بین متغیر های غیر مالی تنها متغیر تغییرات هیات مدیره بر دقت پیش بینی سود موثر می باشند و تاثیر سایر متغیر های در نظر گرفته شده در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفت.
واژه هاي کليدي: دقت پيش بيني سود هر سهم، سود هر سهم، اندازه و ریسک شرکت، دفعات تجدید نظر و پیچیدگی شرکت اعتبار حسابرس، تغییرات هیات مدیره و قدمت فعالیت شرکت


 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مودیان مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی

دسته بندی: حسابداری
737 بازدید

چكيده:
این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مودیان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته که اهداف آن شامل:1) رابطه نقش شناسایی و اطلاع رسانی به هنگام به مودیان مالیات بر ارزش افزوده 2- رابطه نقش تسلط ماموران مالیاتی بر مفاد قانون واجرای قانونمند مالیات بر ارزش افزوده 3- رابطه نقش شفاف بودن ماخذ مشمول مالیات وضرایب مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده.4- رابطه نقش ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در فاصله زمانی بیشتر از 3ماه 5- رابطه نقش دانش مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده بوسیله سازمان امورمالیاتی کشور 6- رابطه نقش فراگیر شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جامعه . جهت آزمون فرضیه های پژوهش تعداد 240 نفر از مودیان امور مالیاتی استان مرکزی به صورت تصادفی انتخاب شده و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه های پاسخ دهند، همچنین اطلاعات مربوط به مشخصات زمینه ای در خصوص بیمه شدگان نیز جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزارهایSPSS وLISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .که نتایج بدین صورت حاصل شد: نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد
1-شناسایی و اطلاع رسانی به هنگام به مودیان مالیاتی تاثیرمعنادای بر رضایت مندی مودیان مالیاتی ندارد .2-تسلط ماموران مالیاتی بر مفاد قانون واجرای قانونمند مالیات بر ارزش افزوده تاثیرمعنادای بر رضایت مندی مودیان مالیاتی ندارد .3-شفاف بودن ماخذ مشمول مالیات وضرایب مالیاتی تاثیرمعنادای بر رضایت مندی مودیان مالیاتی ندارد .4-ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در فاصله زمانی بیشتر از 3ماه تاثیر معناداری بر رضایت مندی مودیان مالیاتی ندارد .5-دانش مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده بوسیله سازمان امورمالیاتی کشور تاثیر مثبتی بر رضایت مندی مودیان مالیاتی دارد 6-فراگیر شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جامعه تاثیر مثبتی بر رضایت مندی مودیان مالیاتی دارد
واژه های کلیدی: ماليات،مالیات بر ارزش افزوده، ضرایب مالیاتی،ظرفیت مالیاتی، اظهار نامه مالیاتی ،مؤدی مالیاتی،مأموران مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ،رضایت مشتریان،رضایت مندی

 

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 46000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر فرصت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1106 بازدید

چكيده:
سرمايه گذاري در امور مختلف توسط شركت ها، همواره به عنوان يكي از راه هاي مهم توسعه شركت¬ ها و جلوگيري از ركود و عقب ماندگي، مورد توجه بوده است. در اين ميان، محدوديت در منابع موجب شده است كه توسعه سرمايه گذاري، از اهميت فراواني برخوردار گردد.اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه کیفیت حسابرسی و فرصت سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . در این تحقیق برای سنجش کیفیت حسابرسی از سه معیار اندازه ی حسابرس، دوره¬ی تصدی حسابرس و تخصص حسابرس استفاده شده است.
با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 56 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1386 تا 1390 و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار Eviews، نتايج تحقيق نشان داد كه بين اندازه ی حسابرس و دوره تصدی حسابرس با فرصت سرمایه گذازری رابطه مثبت وجود دارد . همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد بين تخصص حسابرس با فرصت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران رابطه ی معنا داری وجود ندارد .

 

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


رابطه بين سرمایه در گردش و نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی: حسابداری
1071 بازدید

چكیده:
مدیران با توجه به عوامل بیرونی و درونی، مخاطره و بازده باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش انتخاب نمایند. هدف این تحقیق، بررسی رابطه بين سرمایه در گردش و نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بود. بدین منظور اطلاعات 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1381- 1390 مورد بررسی قرار گرفته شده است. داده¬ها با استفاده از نرم افزارره آورد نوین جمع آوری شده و به کمک نرم افزار اکسل محاسبه گردیده اند. از نرم افزارایویوز برای آزمون فرضیه¬ها وانجام تجزیه وتحلیل های آماری استفاده شده است. فرضیههای تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرارگرفته است. در اين تحقیق به منظور كاذب نبودن رگرسيون از آزمون مانایی روی متغیرهای تحقیق استفاده شده و جهت مشخص نمودن روش تخمين مدل ها از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده ¬گرديده است. بعد از تخمین مدل ها، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن ها پرداخته  شده است. یافته تحقیق بیانگر آن است که بین خالص سرمایه درگردش با نقدینگی و همچنین بین چرخه تبدیل به وجه نقد با نقدینگی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد که ورود متغیرهای تعدیل گر همچون نسبت بدهی واندازه شرکت می تواند بر نقدینگی شرکت ها مؤثر باشند.
واژگان کلیدی: سرمایه در گردش، نقدینگی ، دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهیهای کوتاه مدت، دوره گردش موجودیها، چرخه تبدیل به وجه نقد .

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی تأثیر هوش هیجانی بررفتار سرمایه گذاران

دسته بندی: حسابداری
815 بازدید

چكيده:
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هوش‌هیجانی بر رفتار سرمایه گذاران می باشد، و بیان این‌كه آيا هوش هیجانی تاثیری برتصميم های يک فرد، درزمان سرمايه‌گذاري دارد يا خير. در اين پ‍‍‍ژوهش تورش‌هاي سرمايه‌گذاري همچون حسابداري ذهني، ريسك‌گريزي و تأثیر سرایتی مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و چگونگي تأثير هر كدام از اين موارد بر فرآيند تصميم‌گيري افراد مورد كنكاش قرار خواهد گرفت. اين پژوهش از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي است. روش تحقيق از نوع توصيفي  پيمايشي بوده و براي نيل به اهداف اين پژوهش، و به منظور جمع‌آوري اطلاعات مربوط به گرايش‌هاي افراد در تصميم‌گيري، سه مؤلفه تاثیر سرایتی، حسابداری ‌ذهنی و ريسک‌پذيري و همچنين اندازه‌گيري هوش‌هيجاني هر يک از شرکت‌کنندگان و مؤلفه‌هاي مربوط به آن، از پرسشنامه استفاده مي‌شود.
اطلاعات بدست آمده و داده‌ها از طریق پرسشنامه که شامل 34 سوال که به تأیید استاد راهنما و مشاور رسیده است، جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، که شامل 207 نفر می‌باشد. از طریق نرم‌افزار (لیزرل) معادلات ساختاری مورد پردازش قرار گرفته است. اطلاعات جمع‌آوری شده در قالب دو بخش آمارتوصیفی (جداول فراوانی و نمودارها) و آمار استنباطی (استفاده از تکنیک معادلات ساختاری برای تأیید یارد فرضیات با بهره‌گیری از نرم‌افزار لیزرل) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج نهایی را ارائه نموده است. تحقیق حاضر شامل 12 فرضیه فرعی و 3 فرضیه اصلی می‌باشد.
نتایج بدست آمده از سه فرضیه اصلی هوش‌هیجانی نشان‌دهنده این است که تاثیرمعنی‌داری بین هوش‌هیجانی با حسابداری ذهنی و ریسک‌گریزی و تأثیر سرایتی وجود دارد و 3 فرضیه تأیید شد. و از 12 فرضیه فرعی تنها 3 فرضیه فرعی رد شد و 9 فرضیه باقی‌مانده مورد تأیید واقع شده است.
واژه‌های کلیدی: هوش‌هیجانی، حسابداری ذهنی، تأثیر سرایتی، ریسک‌گریزی.

 

 

 165صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید