بررسی رابطه بين ويژگی های حسابداری شركتها و ميزان افشای اختياری اطلاعات مالی

دسته بندی: حسابداری
971 بازدید

چكيده:
سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره در بازار سرمایه به دنبال اطلاعات با کیفیت می باشند. بنابراین شرکتها مکلفند نسبت به افشای اطلاعات خود در صورتهای مالی اساسی ،تا آنجائی که منافع آنها به خطر نیافتد در اختیار استفاده کنندگان و سرمایه گذاران قرار دهند .
هدف این پژوهش مطالعه رابطه بين ويژگي هاي حسابداري شركتها و ميزان افشا اختياري اطلاعات مالي آنها می باشد . جامعه آماري شامل کليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 88-1384 می باشد که پس از غربالگری و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 162 بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت .
روش پژوهش از نوع همبستگی و متغیرهای آن اندازه شرکت ، اهرم مالی ، بازآوری ، بازده سرمایه و نقدینگی تعیین شد و با تکنیکهای آماری مورد آزمون قرار گرفت . یافته های پژوهش بیانگر آنست که بین افشای اختیاری اطلاعات مالی با اندازه شرکت ، اهرم مالی ، بازده سرمایه و نقدینگی رابطه معناداری وجود دارد ، لیکن افشای اختیاری با بازآوری رابطه معناداری ندارد .
واژگان کلیدی : افشای اختیاری ، گزارشگری مالی ، بازآوری ، بازده سرمایه

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی ارتباط بین اطلاعات نامتقارن، سرمایه گذاری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1912 بازدید

چكيده
از طریق قیمت سهام مدیران می توانند استراتژی هایی نظیر تصمیمات سرمایه گذاری را شکل دهند. در بازار کارا قیمت ها به طور پیوسته منعکس کننده اطلاعات جدید میباشند.ولی به دلیل انتقال نیافتن اطلاعات به طور کامل، اطلاعات بازار نامتقارن است. بنابراین قیمتهاي مبادله نه برپایه کیفیت واقعی اوراق بهادار بلکه بر اساس هیجانهاي کاذب بازار شکل گرفته است از این رو عدم تقارن اطلاعات تاثیر منفی معناداری بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به قیمت دارد و همچنین استراتژی های سرمایه گذاری بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر دارند و با افزایش عدم تقارن اطلاعات ،حساسیت قیمت ( پاسخ سرمایه گذاران به سرمایه گذاری )، نسبت به سرمایه گذاری شرکت افزایش می یابد. در این مطالعه به بررسي رابطه بین سرمایه گذاری و قیمت سهام در حضور عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درطی دوره زمانی 1390-1385 مي پردازيم.جامعه آماری تحقیق شامل 119شرکت می باشد. تحقیق حاضراز نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،تحقیقی توصیفی– همبستگی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب با استفاده از تجزیه وتحلیل پانل و رگرسیون حداقل مربعات معمولی نشان می دهد ، عدم تقارن اطلاعات، اثر کاهشی بر حسایست سرمایه گذاری نسبت به قیمت و همچنین حساسیت قیمت نسبت به سرمایه گذاری دارد.

 

 

 

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین نرخ بازده داراییها، عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، جریان وجوه نقد عملیاتی، تمرکز مالکیت، ارزش بازار سهام با مازاد سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1326 بازدید

چكيده:
هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به منفعت است زیرا سرمایه گذارانبه سود حاصل از سرمایه گذاری و افزایش ثروت در بلند مدت اعتقاد دارند.شرکت ها به این دلیل سود تقسیمی مازاد پرداخت می کنند تا اطلاعات بیشتری را به بازار سرمایه انتقال دهند،با افزایش جریان اطلاعات، شرکت ها با صرف هزینه سرمایه کمتر به تحصیل سرمایه بیشتری دستیابی پیدا می کنند.اين تحقيق که از نوع تحقيق توصيفي–همبستگي بوده،به بررسی ارتباط بين نرخ بازده دارایی ها، عدم تقارن اطلاعاتی،اهرم مالی،جریان وجه نقد عملیاتی،تمرکز مالکیت،ارزش بازار سهام،اندازه شرکت با مازاد سود تقسیمی شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.بدین منظور تعداد 72 شرکت در دوره زماني87–1383از بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معني دار بودن الگوها نيز با استفاده از آزمون آماري F ،آزمونT، ضريب تعيين، ضريب همبستگي و آزمون دوربين– واتسون و بررسي مفروضات رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که مازاد سود تقسیمی با نرخ بازده دارایی ها،اهرم مالی،جریان وجه نقد عملیاتی،ارزش بازار سهام با تاثیر متغیر کنترل اندازه،ارتباط معنی دار دارد.
واژگان كليدي: نرخ بازده دارایی ها،عدم تقارن اطلاعاتی،فرضیه پیام دهی،اهرم مالی،جریان وجه نقد عملیاتی،تمرکز مالکیت،ارزش بازار سهام،اندازه شرکت، مازاد سود تقسیمی،شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

 125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 46000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دسته بندی: حسابداری
1560 بازدید

چكيده:
در این پژوهش به بررسی انتخاب دارایی های سرمایه ای پرداخته ایم. این مبحث تا کنون در بسیاری از موارد و جنبه ها مطرح شده است و روش های متفاوتی در این زمینه مطرح شده است که این روش ها را نمی توان روشی کامل و بدون اشتباه دانست. روش های مختلفی برای ارزشگذاری وجود دارد.
در اینجا به بررسی روشی جدید در انتخاب دارایی های سرمایه ای (سهام) پرداخته شده است. سهام عموما در حسابداری بر مبنای زمان و دوره نگهداری سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت هستند. بورس اوراق بهادار تهران جایگاهی است که می توان در آن به بررسی انتخاب دارایی های سرمایه ای مبادرت نمود.
در پایان این تحقیق مشخص شد که روش انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری نسبت به دو روش مطرح شده دیگر (انتخاب دارایی ها به صورت برابر و انتخاب بر اساس گشت تصادفی) را دارا است. در این پژوهش نشان داده شد که می توان از روش مذکور یعنی روش انتخاب دارایی های سرمایه ای با استفاده از ژنتیک الگوریتم برای سرمایه گذاری در سهام و دارایی های سرمایه ای استفاده نمود.

کلید واژه ها:
دارایی سرمایه ای، الگوریتم ژنتیک ، گشت تصادفی، انتخاب برابر

 80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تحلیل رابطه بین ارزش افزوده نقدی (CVA) و سود نقدی تقسیمی هرسهم (DPS) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1309 بازدید

چكيده:
یکی ازاهداف پرداخت سود سهام،ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران به سرمایه گذاری درسهام شرکتها می باشدازاین روهرگونه اطلاعاتی که بتواند مخاطره سرمایه گذاران را کاهش دهد،فرایند سرمایه گذاری را تقویت و تسریع خواهد نمود.لذا درتحقيق حاضرما به دنبال بررسي يك جنبه خاص از توان پرداخت سود سهام با استفاده ازمتغيرهاي ارزش افزوده نقدیخواهيم بود كه مي تواند يكي ازعوامل تاثيرگذاربرفعاليت بازارسرمایه و كارايي مطلوب ومورد نظر آن باشد.
در این تحقیق سعی برآن است که علاوه بر بررسی رابطه بین ارزش افزوده نقدی وسود نقدی تقسیمی هر سهم درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ونیزمنافع حاصل ازارائه آن بر تصمیمات سرمایه گذارن،محتوای افزاینده اطلاعاتی این مفهوم در مقابل دومتغییر سنتی حسابداری دیگر،یعنی سود عملیاتی ووجوه نقد حاصل ازعملیات مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.در اين تحقیق از چارچوب مدل رگرسيوني تک متغيره وبر اساس داده هاي تابلويي جهت بررسي رابطه بين ارزش افزوده نقدی و سود نقدی تقسیمی هرسهم درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران طی سالهای 1380 تا 1388 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل65شرکت پذيرفته شده در بورس تهران در بازه زماني 9 ساله مي باشد. روش نمونه گیری روش حذفی می باشد به اینصورت که شرکتهایی که دارای ویژگی های مورد نظر نبودند از نمونه حذف گردیدند .
يافته ها نشان مي دهد به طور کلي بين ارزش افزوده نقدی و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران رابطه معناداري وجود دارد و نیز متغیر ارزش افزوده نقدی در مقایسه با دو متغیر سود عملیاتی و جریان وجوه نقد عملیاتی بهتر می تواند قدرت پرداخت سود سهام نقدی را تخمین بزند .

 

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین مدیریت سود، مازاد جریان نقد آزاد و نظارت های برون سازمانی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1523 بازدید

چكيده:
هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و مدیریت سود شرکت و شناخت رابطه بین نظارت برون سازمانی و مدیریت سود شرکت می‌باشد.به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا وجود مازاد جریان نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود بالا تر در این شرکت‌هاست یا خیر؟ و آیا نظارتهای برون سازمانی باعث تعدیل رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و مدیریت سود می‌شود یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، تعداد 116 شرکت از شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سال‌های 1385 تا 1390به عنوان نمونه انتخاب شدند.در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز،متغیر مازاد جریان نقد آزاد نیز با استفاده مدل لن و پلسن و متغیر نظارت برون سازمانی نیز با استفاده از دو معیار اندازه موسسه حسابرسی،سهامداران نهادی عمده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل‌های رگرسیون در سطح معنی داری 99 در صد استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معنا دار و مستقیم بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود وجود دارد و بین اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اندازه موسسه حسابرسی باعث تعدیل رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می‌شود ولی بین سهام داران نهادی عمده و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد و باعث تعدیل رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود نمی‌شود .

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


کیفیت در گزارشگری مالی و خطای پیش بینی سود با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی ، عمر شرکت و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1478 بازدید

چكيده:
در این تحقیق به بررسی کیفیت در گزارشگری مالی و خطای پیش بینی سود با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی ،عمر شرکت و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد برای رسیدن به این هدف شش فرضیه مطرح گر دیدند برای آزمون فرضیات تحقیق داده‌های 94 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک هدفمند برگزیده و از داده‌های دوره زمانی بین سال‌های 1384 تا 1390 برای انجام آزمون آماری مورد استفاده قرار گرفتند تا بتوانیم از طریق تجزیه و تحلیل های آماری که با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است به نتیجه‌گیری در رابطه با فرضیات تحقیق بپردازیم .
نتایج حاصله نشان دهنده این امر می باشد که کیفیت در گزارشگری مالی در شرکت‌هایی که دارای اقلام تعهدی باکیفیت بالاتر می باشند بیشتر از شرکت‌های دارای اقلام تعهدی باکیفیت پایین تر است و خطای پیش بینی سود در شرکت‌هایی که دارای اقلام تعهدی باکیفیت بالاتر می باشند کمتر از شرکتهای دارای اقلام تعهدی با کیفیت پایین تر است و کیفیت در گزارشگری مالی درشرکتهایی که دارای رشد بیشتری می باشند بیشتر از شرکتهایی است که دارای رشد کمتری می باشند و خطای پیش بینی سود در شرکتهایی که دارای رشد بیشتری می باشند کمتر از شرکتهایی است که دارای رشد کمتری می باشند و همچنین کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهایی که دارای عمر بیشتر می باشند بالاتر از شرکت هایی است که دارای عمر کمتر هستند و خطای پیش بینی سود در شرکتهای دارای عمر بیشتری می باشند بالاتر از شرکتهایی است که دارای عمر کمتری هستند .
واژه های كلیدی: کیفیت در گزارشگری مالی ،خطای پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی ، عمر شرکت، رشد شرکت

 

 

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تبيين مدل های مختلف ارزش گذاری سرمايه فكری و رابطه آن با عملكرد وارائه مدل مناسب در بازار سرمايه ايران

دسته بندی: حسابداری
1309 بازدید

چكيده:
در این مطالعه تبیین مدل های مختلف ارزش گذاری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد و ارائه مدل مناسب دربازار سرمایه ایران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 128 شرکت در طی دوره زمانی 1383تا 1388است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،رگرسیون چندگانه وضرایب همبستگی می باشد. برای سنجش سرمایه فکری در پژوهش حاضرنیز از6 روش استفاده شده است که یکی ازروش های مذکور توسط پالیک به نام(ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی وکارایی سرمایه ساختاری می باشد و 5 روش پیشنهادی دیگر توسط علی اصغر انواری رستمی ملاک سنجش سرمایه فکری قرار گرفته شده است و رابطه روش های مذکور را با4عملکرد (مالی ،اقتصادی،حسابداری؛تلفیقی) در نظر گرفته ایم. همچنین اندازه شرکت،اهرم مالی و رشد بعنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون رابطه عملكرد بر اساس سنجه هاي مختلف شرکت وسرمایه فکری می توان عنوان کرد این است که عملكرد شرکت(عملكرد حسابداري،عملكرد مالي،عملكرد اقتصادي،عملكرد تلفيقي) رابطه معناداری با سرمایه فکری دارند.
اما با توجه به نتايج كلي و آماري تحقيق به نظر مي رسد مدل ششم سنجش سرمايه فكري تبيين بهتري در بازار سرمايه ايران دارند.
واژه های کلیدی: سرمایه فکری،عملکرد ،رگرسیون چندگانه،بازار سرمایه ایران.

 

 

 

 250صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 52000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با وجه نقد و هزینه فرصت

دسته بندی: حسابداری
1445 بازدید

چكيده:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهاي نقدي، مهمترین عامل سلامت اقتصادي هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداري نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادي نگهداري می کنند، مشکلات زیادي دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی ارتباط هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با وجه نقد و هزینه فرصت وجه نقد پرداخت. در این تحقیق رابطه بین هزینه بدهی و خالص بازده سرمایه گذاری های شرکت با وجه نقد و هزینه فرصت وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر برای دوره 1384 الی 1390 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع 642 مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل دیتا است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین هزینه بدهی با وجه نقد و هزینه فرصت وجه نقد رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین خالص بازده سرمایه گذاری ها با وجه نقد و هزینه فرصت وجه نقد رابطه ای به صورت معکوس وجود دارد .
واژگان کلیدی : هزینه فرصت وجه نقد ، وجه نقد ، هزینه بدهی ، بازده سرمایه گذاری

 

 

 128صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 48000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تبیین عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر عملکرد بلندمدت عرضه اولیه سهام (IPO) در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1349 بازدید

چکیده:
این تحقیق به بررسی عملکرد بلند مدت IPO در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. طبق این پژوهش بازده 36 ماهه عرضه های عمومی اولیه در بین سالهای 1386-1389 مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در حدود71 شرکت جدیدالورود وارد بازار سرمایه شده و با استفاده از روش های آماری رگرسیون چند متغیره و آنالیز واریانس، تأثیر عوامل مالی و غیر مالی در غالب 5 متغیر شامل حجم سهام، میزان سرمایه، اندازه شرکت،عمر شرکت و نوع مؤسسه حسابرسی رسیدگی کننده یکبار به صورت مجزاو یکبار به همراه یکدیگر بر اختلاف بازده بلند مدت IPO و سهام سایر شرکت های بورسی مورد ارزیابی قرار گرفت.
پس از بررسی مجزای متغیرها تنها اندازه شرکت بر عملکرد بلند مدت IPO تأثیر گذار نبود و به طور کلی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که عوامل مالی و عوامل غیر مالی توانایی توجیه کنندگی به ترتیب 62 و 50 درصدی بازده غیر عادی را دارند. که می توان نتیجه گرفت عوامل مالی نسبت به عوامل غیرمالی تأثیر بیشتری بر عملکرد بلند مدت IPO دارند.

 

 116صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید