ارزیابی مقایسه ای محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
760 بازدید

چكيده:
دراین پژوهش سعی شده است تا محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری در شرکنهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد مقایسه قرار گیرد جامعه مطالعاتي تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مطالعاتي مربوط به سالهاي 1384تا 1388 مي باشد. با توجه به اینکه ارزش جاری شرکتها دردسترس نبود به همین منظور از مدلی استفاده گردید که ارزش جاری شرکتهای نمونه با استفاده از قیمت سهام آنها تخمین زده شد و صورتهای مالی شرکتهای نمونه تعدیل گردید و چهار متغیر نسبت بازده مجموع داراییها ، سود خالص به فروش ، سود ناخالص به فروش ، نسبت گردش داراییهای ثابت ، در مبنای بهای تمام شده تاریخی وارزش جاری مورد مقایسه قرارگرفت . نتیجه تحقیق نشان دهنده این بود که بین متغیرهای تحقیق در هر چهار فرضیه رابطه معنی داری وجود دارد .

96صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 48000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره وهموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1426 بازدید

چكيده:
هدف این تحقیق ،بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این تحقیق برای مشخص کردن شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز از مدل ایکل استفاده شده و برای جمع آوری اطلاعات از سایت کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است.
در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384-1388 بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها،از مدل رگرسیونی و نرم افزار های SPSS و Eviews7 استفاده شده است.یافته تحقیق نشان می دهد که بین هموارسازی سود و میزان پاداش هیئت مدیره شرکتها رابطه معنادار مثبت وجود دارد.با توجه به نتایج فرضیه ها،هموارسازی سود بر میزان پاداش هیئت مدیره در صنعت خودرو و فلزات مورد تایید قرار نگرفت و در دیگر صنایع و فرضیه ها نتایج مثبت و معنادار بدست آمده است .
واژه های کلیدی:هموارسازی سود،پاداش هیئت مدیره ،مدل ایکل،مدیریت سود

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 48000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بين ساختار سرمايه مالكيت سهام و عملكرد شركت‌ ها

دسته بندی: حسابداری
922 بازدید

چكيده:
هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه بين ساختار سرمايه ، ساختار مالكيت و عملكرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1385 تا 1390 مي¬باشد. در اين تحقيق که از اهرم مالي(نسبت کل بدهي ها به کل دارايي ها) به عنوان معيار ساختار سرمايه، از بازده دارايي ها به عنوان معيار عملکرد شرکت¬ها استفاده شده، تاثير ساختار مالکيت از دو جنبه نوع مالکيت(مالکيت نهادي، مديريتي، شرکتي، خارجي) و تمرکز مالکيت مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 81 شرکت طي سال هاي 1385 تا 1390 در سطح اطمينان 95% نشان مي دهد:1) بين ساختار سرمايه و عملکرد (کارايي) شرکت ها رابطه معناداري وجود ندارد، 2) بين مالکيت مديريتي، مالکيت خارجی و تمرکز مالکيت و کارايي(عملکرد) شرکت ها رابطه مستقيم معناداري وجود دارد و 3) بين مالکيت مديريتي، مالکيت خارجی و تمرکز مالکيت با ساختار سرمايه رابطه مستقيم معنادار وجود دارد در حالي که اين رابطه براي مالکيت نهادي و مالکيت شرکتي معنادار نمي باشد.
واژگان کليدي:ساختار سرمايه،مالکيت سهام،عملکرد شرکت،مالکيت مديريتي،مالکيت نهادي، مالکيت خارجي، مالکيت دولتي


 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بين ساختار سرمايه مالكيت سهام و عملكرد شركت‌ ها

دسته بندی: حسابداری
911 بازدید

چكيده:
هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه بين ساختار سرمايه ، ساختار مالكيت و عملكرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1385 تا 1390 مي¬باشد. در اين تحقيق که از اهرم مالي(نسبت کل بدهي ها به کل دارايي ها) به عنوان معيار ساختار سرمايه، از بازده دارايي ها به عنوان معيار عملکرد شرکت¬ها استفاده شده، تاثير ساختار مالکيت از دو جنبه نوع مالکيت(مالکيت نهادي، مديريتي، شرکتي، خارجي) و تمرکز مالکيت مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 81 شرکت طي سال هاي 1385 تا 1390 در سطح اطمينان 95% نشان مي دهد:1) بين ساختار سرمايه و عملکرد (کارايي) شرکت ها رابطه معناداري وجود ندارد، 2) بين مالکيت مديريتي، مالکيت خارجی و تمرکز مالکيت و کارايي(عملکرد) شرکت ها رابطه مستقيم معناداري وجود دارد و 3) بين مالکيت مديريتي، مالکيت خارجی و تمرکز مالکيت با ساختار سرمايه رابطه مستقيم معنادار وجود دارد در حالي که اين رابطه براي مالکيت نهادي و مالکيت شرکتي معنادار نمي باشد.
واژگان کليدي:ساختار سرمايه،مالکيت سهام،عملکرد شرکت،مالکيت مديريتي،مالکيت نهادي، مالکيت خارجي، مالکيت دولتي


 120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسي رابطه سياست تقسيم سود و مديريت سود در بازار سرمايه ايران

دسته بندی: حسابداری
1187 بازدید

چكيده:
اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه سياست تقسيم سود و مديريت سود واقعي در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد . مديريت سود واقعي بر مبناي چهار معيارجريان هاي نقد عملياتي غير عادي، هزينه هاي توليد غير عادي، هزينه هاي اختياري غير عادي و تغييرات غيرعادي در موجودي كالامورد اندازه گيري قرار مي گيرد. لذا در اين تحقيق رابطه سياست تقسيم سود با مديريت سود واقعي بر مبناي اين چهار معيار سنجيده مي شود.با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي 118شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1379 تا 1388 و با بهره گيري از روش تجزيه وتحليلرگرسيون خطي چندمتغيره،وبه كمك نرم افزار هاي Excel، Eview ، نتايج تحقيق نشان داد که سياست تقسيم سود شركت ها با هزينه هاي توليد غيرعادي و هزينه هاي اختياري غير عادي به عنوان معیارهایمديريت سود واقعي ارتباط معني داري دارد. همچنين نتايج اين تحقيق نشان دادكه بين هزينه هاي اختياري غير عادي به عنوان معيار مديريت سود واقعي رابطه بيشتري نسبت به ساير معيارهاي مديريت سود واقعي وجود دارد.

 

 108صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تاثیر محافظه کاری بر خطای پیش بینی سود

دسته بندی: حسابداری
879 بازدید

چكيده:
اين پژوهش روابط موجود ميان محافظه كاری و خطاي پيش بينی سود را مورد آزمون و بررسي قرار مي دهد. در اين پژوهش از طبقه بندی محافظه كاری مشروط و نامشروط استفاده شده است. جهت بررسي رابطه در شرايط بازار سرمايه ايران، در دوره زماني 1389-1385 جامعه مطالعاتي شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد، كه با استفاده از روش حذف سيستماتيك، شركت هايي كه اطلاعات مورد نياز پژوهش ما را فراهم نكردند ، حذف و تعداد 112 شركت انتخاب مي گردد. سپس متغير های پژوهش مورد شناسايی قرار مي گيرد ،كه جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوين استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزار Spss به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد كه بين محافظه كاري مشروط و خطاي پيش بيني سود ارتباط معناداري وجود دارد. با توجه به مولفه هاي آماري به دست آمده از آزمون هاي آماري مربوط به متغير هاي اين فرضيه نشان مي دهد كه متغير ها داراي ارتباط خطي و مستقيم با يكديگر هستند. در نتيجه فرض خطي بودن رابطه بين محافظه كاري مشروط و خطاي پيش بيني سود تاييد مي گردد. همچنين نتايج مشخص كرد كه بين محافظه كاري نامشروط و خطاي پيش بيني سود ارتباط معناداري وجود دارد. با توجه به مولفه هاي آماري به دست آمده از آزمون هاي آماري مربوط به متغير هاي اين فرضيه نشان مي دهد كه محافظه كاري نامشروط با خطاي پيش بيني سود داراي ارتباط خطي و مستقيم است. در نتيجه فرض خطي بودن رابطه بين متغير ها تاييد مي گردد. نتايج مقايسه اي حاصل از فرضيه اول و دوم پژوهش حاكي از اين مهم است كه تأثير محافظه كاري مشروط و نامشروط بر خطاي پيش بيني سود يكسان است. همچنين نتايج فرضيه سوم حاكي از آن است كه بين محافظه كاري مشروط و نامشروط و خطاي پيش بيني سود در صنايع داروسازي و خودروسازي رابطه معناداري وجود دارد. از اين رابطه چنين استنباط مي شود كه تأثير محافظه كاري بر خطاي پيش بيني سود در صنعت داروسازي بيش از خودرو سازي است.
واژگان كليدي: محافظه كاري حسابداري، محافظه كاري مشروط، محافظه كاري نامشروط، خطاي پيش بيني سود.

 

 140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود در بازار سرمایه ایران

دسته بندی: حسابداری
1037 بازدید

چكيده
تصمیم گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی بازده سهام (سود و افزایش قیمت سهام) نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تقسیم سود سهمی و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران می باشد که دو دسته از شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و شاخص های با رویکرد حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرند. دراین تحقیق روش گردآوري اطلاعات، روش كتابخانه اي مي باشد. در راستای این هدف، تعداد52 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 5 ساله مورد مطالعه (90-86) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین عملکرد و تقسیم سود سهمی ارتباط مثبت وجود دارد و شاخص های با رویکرد حسابداری ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص های با رویکرد اقتصادی با تقسیم سود سهمی در بازار سرمایه ایران دارند.

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تبیین رابطه ی بین ساختار مالکیت ، نظام راهبری و کیفیت سود در بازار سرمايه ايران

دسته بندی: حسابداری
1025 بازدید

چکیده:
دراین پژوهش رابطه متغیرهای ساختارمالکیت (نوع مالکیت،درصد مالکیت سهامداران نهادی )وهمچنین متغیرهای سازوکارهای نظام راهبری شرکت(اندازه هیات مدیره ،درصدمدیران غیرموظف ونوع کمیته حسابرسی )با کیفیت سود بررسی شده است.کیفیت سود ازیک متغیرجایگزین به نام اقلام تعهدی اختیاری براساس مدل تعدیل شده جونز(1991)بوده ومعادل پسماند مدل رگرسیونی می باشد. درتحقیق حاضر رابطه متغیرهای مستقل با کیفیت سود به دو صورت مورد بررسی قرارگرفته است،رابطه هرکدام ازمتغیرها به طور جداگانه با کیفیت سود با استفاده ازرگرسیون چندمتغیره به روش حداقل مربعات معمولی (OLS)و
داده های ترکیبی و رابطه تعاملی متغیرهای مستقل به همراه نوع صنعت با کیفیت سودبه روش حداقل مربعات معمولی (OLS)مورد بررسی قرار گرفته است .
جامعه آماری مورد بررسی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درمحدوده زمانی بین سال های 1384 تا 1389،به استثناءشرکت های سرمایه گذاری،واسطه گری مالی ولیزینگ و شرکت های که سهام آنها بیش از 3ماه توقف معامله نداشته باشند.درنهایت 100شرکت که همه اطلاعات مورد نیاز درمورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرارگرفت .نتایج نشان دادکه متغیرهای ساختارمالکیت ،نوع مالکیت و درصدمالکیت سهامداران نهادی رابطه معنادار باکیفیت سود دارند.وازبین متغیرهای سازوکارهای نظام راهبری شرکت،اندازه هیات مدیره با کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد.اما بین درصدمدیران غیرموظف و نوع کمیته حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد.وهمچنین رابطه تعاملی ساختارمالکیت ، سازوکارهای نظام راهبری شرکت با کیفیت سود درصنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد.وازاین رو متغیرنوع صنعت می تواند اثرتعدیل کننده ای بررابطه بین متغیرهای ساختارمالکیت،سازوکارهای نظام راهبری شرکت با کیفیت سود داشته باشد.

واژه های کلیدی :ساختارمالکت ، سازوکارهای نظام راهبری شرکت ،کیفیت سود.

 

 

 

 194صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه ارزش سهام شرکت و نقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

دسته بندی: حسابداری
1017 بازدید

چكيده:
باتوجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی،شناخت درموردعوامل مؤثربرآن می توان دربهبودآن یاری بخش باشد.تحقیق حاضربرای گرداوری شواهدی درارتباط باارزش سهام شرکت ونقدشوندگی سهام شرکت صورت پذیرفته است.دراین تحقیق با استفاده ازQتوبین سطح ارزش سهام شرکتها تعیین وپس ازمشاهده اثرمتغیرهای کنترل(اهرم مالی،اندازه شرکت،عملکرد دوره جاری ونسبت ارزش دفتری به بازار)وتأثیرآن بر متغیرهای نقدشوندگی برای68شرکت پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای83تا89بررسی شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش ازرگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است.بطور کلی نتایج پژوهش حاکی ازآن است که بین نقدینگی وارزش سهام رابطه مثبت وجوددارد.مفهوم نقدشوندگی دربازارهای نوپایی مثل بازارایران به مراتب ازاهمیت بیشتری برخوردار است.نتایج تحقیقاتی که درزمینه نقدشوندگی سهام دربازاراوراق بهادارایران انجام شده است نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی رادرتصمیمات خودبه شدت لحاظ می کنند لذابررسی نقش عاملی بنام ارزش شرکت دراین خصوص دارای اهمیت بسزایی است.
واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ارزش شرکت،تعدادروزهای معاملاتی،تعداد دفعات معامله،حجم سهام معامله شده،ارزش معاملات،گردش سهام،زمان انتظارمعامله ،نسبت جریان، اثرقیمتی حجم تعدادی،اثرقیمتی حجم ریالی،اندازه شرکت،اهرم مالی، عملکردشرکت

 

 122صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ارتباط چسبندگی هزينه ها با خطای پيش بينی سود و پايداری سود در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1792 بازدید

چكيده:
در این تحقیق به بررسی ارتباط بین پایداری سود و خطای پیش بینی سود با چسبندگی هزینه و بهای تمام شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد برای رسیدن به این هدف دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح گردیدند برای آزمون فرضیات تحقیق داده های 108 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک هدفمند برگزیده و از داده های دوره زمانی بین سالهای 1384 تا 1390 برای انجام آزمون آماری مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج حاصله نشان دهنده این است که بین چسبندگی هزینه ها با پایداری سود و خطای پیش بینی سود رابطه معکوس وبین چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و چسبندگی هزینه های فروش ، عمومی و اداری با پایداری سود رابطه ای به صورت مستقیم و بین چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و چسبندگی هزینه های فروش ، عمومی و اداری با خطای پیش بینی سود رابطه ای به صورت معکوس وجود دارد.
واژه هاي كليدي: پایداری سود ،خطای پیش بینی سود،رفتارهزينه،رفتارچسبنده هزينه ها

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 41000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید