مشاهده / بستن موضوعات

رابطه ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی دبيران متوسطه

دسته بندی: علوم تربیتی
2049 بازدید

چکیده:
عوامل و متغیرهای زیادی در رضایت شغلی دخیل می باشند.یکی از عوامل تاثیرگذار در رضایت شغلی ارزیابی عملکرد می باشد. در پژوهش حاضر، فاکتورها و مولفه های ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی دبیران دوره ی متوسطه شهرستان بابل مورد واکاوی قرار گرفته است: سه فرضيه موجود در پژوهش عبارتند از: - بررسي رابطه بين فراهم نمودن بستر سازماني براي انجام ارزيابي عملكرد با رضايت شغلي در بين دبيران دوره متوسطه - بررسي رابطه بين ارزيابي انطباق نظام ارزشيابي عملكرد بر اساس واقعيت هاي نظام اداري با رضايت شغلي در بين دبيران دوره متوسطه - بررسي رابطه بين ارزيابي انطباق نظام ارزشيابي عملكرد بر اساس اصول علمي مديريت با رضايت شغلي در بين دبيران دوره متوسطه.
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ، جامعه آماری که 1300 نفر از دبیران دوره¬ی متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بابل ونمونه آماری برگرفته از کرجسی و مورگان به تعداد 297 نفر که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته با 40 سؤال بسته پاسخ در مقیاس لیکرت با سطوح پاسخ (خیلی کم ، کم ، متوسط، زیاد ، خیلی زیاد) که به ترتیب از خیلی کم به خیلی زیاد دارای امتیاز1-5 می باشد.پایایی این ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 80/˙ محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی ، درصد ، نمودار ستونی وآماری استنباطی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل واقع شده است .
نتایج حاکی از آن است که :
بین فراهم بودن بستر سازمانی برای انجام ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین ارزیابی انطباق نظام ارزشیابی بر اساس واقعیتهای نظام اداری با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
بین ارزيابي انطباق نظام ارزشيابي عملكرد بر اساس اصول علمي مديريت با رضايت شغلي رابطه معناداری وجود دارد.

 

185صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جداول و نمودارها قیمت 28000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجويان کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی

دسته بندی: علوم تربیتی
1877 بازدید

چكيده:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين كاربرد رسانه هاي آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان كارشناسي دانشگاه آزاد واحد رشت درسال تحصيلي 89- 1388مي باشد. لذا با توجه به نقشي كه
رسانه هاي آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دارد. در این پژوهش سعی بر آن است تامیزان رابطه استفاده از کامپیوتر، فیلم های آموزشی، ضبط صوت، نقشه وچارت، مقاله های آموزشی، تعیین تفاوت به کارگیری آن ها توسط دانشجویان پسر و دختر، رشته هاي مختلف، سنين مختلف و تعيين تفاوت هر يك از اين رسانه ها در پیشرفت تحصیلی و رابطه كاربرد رسانه هاي آموزشي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان مورد مطالعه قرار گیرد. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. به منظور گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته كه شامل30 سوال بود استفاده شد. در تحليل استنباطي براي محاسبه رابطه بين متغيرها از روش همبستگي پيرسون و براي تفاوت بين متغير ها از آزمون T مستقل و براي پي بردن تفاوت بين گروه ها از تحليل واريانس يك راهه ANOVA و رگرسيون استفاده شده و براي تجزيه و تحليل آماري از نرم افزارSPSSاستفاده شده است. نتايج نشان داد: بين
به كارگيري رسانه هاي كامپيوتر، فيلم هاي آموزشي، ضبط صوت، نقشه و چارت، مقاله هاي آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنا داري وجود ندارد. بين به كارگيري رسانه هاي آموزشي وپيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنا داري وجود ندارد. بين به كارگيري
رسانه هاي آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف تفاوت رابطه معنا داري وجود دارد. بين به كارگيري رسانه هاي آموزشي وپيشرفت تحصيلي دانشجويان سنين مختلف رابطه معنا داري وجود دارد. بين به كار گيري هريك از رسانه هاي آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان تفاوت معنا داري وجودندارد. بين به كارگيري رسانه های آموزشی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنا داري وجود ندارد.

 

124صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 29900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


رابطه بين ويژگيهای شخصيتی مديران آموزشی با سبک های تعارض در مدارس راهنمايی

دسته بندی: علوم تربیتی
1887 بازدید


چكيده
تحقيق حاضر با هدف رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي مديران آموزشي با سبك هاي تعارض در مدارس راهنمايي شهرستان قائمشهر سال تحصيلي 1389-1388 صورت گرفت . جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش كليه مديرا ن دوره راهنمايي آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر به تعداد (‌‌‌‌‌ 110 ) نفر مي باشد ، كه در سال تحصيلي 88-89 در اين سمت مشغول به كار بودند .نمونه مورد مطالعه بر اساس جدول كرجسي و مورگان منطبق بر جامعه آماري (80) نفر مي باشد. روش پژوهش ، پيمايشي ( همبستگي ) مي باشد و جهت گرد آوري اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد شده پرسشنامه شخصيتي ايزنک و پرسشنامه مديريت تعارض استفاده شده است . نتايج تحقيق نشان داد كه : فرضيه اول : بين برون گرايي مديران آموزشي با سبك مدارا در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد .فرضيه دوم : بين برون گرايي مديران آموزشي با سبك اجتناب در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد .فرضيه سوم : بين برون گرايي مديران آموزشي با سبك مصالحه درتعارض رابطه معني داري وجود دارد .
فرضيه چهارم : بين برون گرايي مديران آموزشي با سبك همكاري در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد .فرضيه پنجم : بين برون گرايي مديران آموزشي با سبك اجبار در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد.فرضيه ششم : بين درون گرايي مديران آموزشي با سبك مدارا در تعارض رابطه معني داري وجود دارد .فرضيه هفتم : بين درون گرايي مديران آموزشي با سبك اجتناب درتعارض رابطه معني داري وجود ندارد.فرضيه هشتم : بين درون گرايي مديران آموزشي با سبك مصالحه در تعارض رابطه معني داري وجود دارد.فرضيه نهم : بين درون گرايي مديران آموزشي با سبك همكاري در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد .فرضيه دهم : بين درون گرايي مديران آموزشي با سبك اجبار در تعارض رابطه معني داري وجود ندارد. فرضيه يازدهم : بين ويژگيهاي شخصيتي مديران آموزشي و سابقه آنان رابطه منفي معني داري وجود ندارد.: فرضيه دوازدهم : بين سبك هاي تعارض مديران آموزشي و سابقه آنان رابطه منفي معني داري وجود ندارد.

113صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 31000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


رابطه هوش فرهنگی با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی

دسته بندی: علوم تربیتی
2106 بازدید

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر انجام شده است. برای تحقق این هدف 5 سوال تحقیق به شرح زیر مطرح شده است:
1. هوش فرهنگی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر به چه میزان است؟
2.آیا هوش فرهنگی فراشناختی با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهررابطه دارد؟
3.آیا هوش فرهنگی شناختی با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر رابطه دارد؟
4.آیا هوش فرهنگی عاطفی باعملکردمدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر رابطه دارد؟
5.آیا هوش فرهنگی رفتاری با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر رابطه دارد؟
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر است که جمعا 94 نفرمی باشند. نمونه گیری بر اساس روش تصادفی ساده صورت پذیرفته و در مجموع76 نفر به عنوان افراد نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان برگزیده شدند. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سوالات پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط ون داین و برای سنجش عملکرد از سوالاتی که بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه عملکرد تدوین شده استفاده گردیدو هردودسته سوالات در قالب یک پرسشنامه در اختیاراساتید قرار گرفت و روایی آن تایید گردید و پایایی آن با استفاده از نرم افزار Spss،85/0به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل سوالات ویژه پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی ،درصد،جداول ونمودارها، آزمون تی تک نمونه ای وضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها نشان داد که:
هوش فرهنگی مدیران در سطحی بالاتر از متوسط قرار دارد.
بين هوش فرهنگي فراشناختي با عملكرد رابطه معنی داري وجود ندارد. بين هوش فرهنگي شناختي با عملكرد رابطه معنی داري وجود ندارد.
بين هوش فرهنگي عاطفي با عملكرد رابطه معنی داري وجود ندارد.
بين هوش فرهنگي رفتاري با عملكرد رابطه معنی داري وجود دارد.

 

103صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


رابطه هوش فرهنگی با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی

دسته بندی: علوم تربیتی
2041 بازدید

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر انجام شده است. برای تحقق این هدف 5 سوال تحقیق به شرح زیر مطرح شده است:
1. هوش فرهنگی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر به چه میزان است؟
2.آیا هوش فرهنگی فراشناختی با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهررابطه دارد؟
3.آیا هوش فرهنگی شناختی با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر رابطه دارد؟
4.آیا هوش فرهنگی عاطفی باعملکردمدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر رابطه دارد؟
5.آیا هوش فرهنگی رفتاری با عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر رابطه دارد؟
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران مدارس راهنمایی شهرستان قائم شهر است که جمعا 94 نفرمی باشند. نمونه گیری بر اساس روش تصادفی ساده صورت پذیرفته و در مجموع76 نفر به عنوان افراد نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان برگزیده شدند. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سوالات پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط ون داین و برای سنجش عملکرد از سوالاتی که بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه عملکرد تدوین شده استفاده گردیدو هردودسته سوالات در قالب یک پرسشنامه در اختیاراساتید قرار گرفت و روایی آن تایید گردید و پایایی آن با استفاده از نرم افزار Spss،85/0به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل سوالات ویژه پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی ،درصد،جداول ونمودارها، آزمون تی تک نمونه ای وضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها نشان داد که:
هوش فرهنگی مدیران در سطحی بالاتر از متوسط قرار دارد.
بين هوش فرهنگي فراشناختي با عملكرد رابطه معنی داري وجود ندارد. بين هوش فرهنگي شناختي با عملكرد رابطه معنی داري وجود ندارد.
بين هوش فرهنگي عاطفي با عملكرد رابطه معنی داري وجود ندارد.
بين هوش فرهنگي رفتاري با عملكرد رابطه معنی داري وجود دارد.

 

103صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 32000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


راهکارهای مبارزه با فقر از منظر قرآن و سنّت

دسته بندی: اخلاق و معارف
2113 بازدید


چکیـده
مسئلة فقر ازمنظر قرآن وسنت از مهم ترین و ریشه دارترین مسائلی است، که گــریبان گیرجامعه ی بـزرگ انسانـــی است. ومبارزه ی باآن اراده ای قوي وعزمي راســــــخ مي طلبد. دراين رساله كه فقر ازديدگاه قرآن وسنت مورد تحليل وبررسي قرارگرفته، دربدو امربه كليات مسائل مربوط به تحقيق پرداخته شده وسپس معاني لغوي واصطلاحي فقر وهم چنين انواع فقر(مذهبي،معنوي و...)موردبحث وبررسي قرارگرفته است ودرادامه به آثار فقر ازمنظر قرآن وسنت(آثار سوء فقرفرهنگي،معنوي،اقتصادي،رواني و...) همراه با تمام فروعات آنها پرداخته شده است .
درفصل بعدي علل وعوامل پيدايش فقر آمده كه ابتدا به عوامل فرهنگي پرداخته شده ؛وسپس عوامل اقتصادي ازمنظر قرآن وسنت بررسي شده است.ودرعوامل فرهنگي مي توان به عنوان نمونه به ترويج فرهنگ مصرف گرايي ،طمع،حسادت و... اشاره كرد درعوامل اقتصادي مي توان به ديدگاه غلط نسبت به دنيا وآخرت ،نارسايي انديشه،عدم برنامه ريزي مناسب و... ودرعوامل اجتماعي مي توان به ظلم حاكمان ،نظام تأمين اجتماعي ناكار آمد و...اشاره نمود .درفصل آخربه راهكارهاي مبارزه با فقر پرداخته شده وبابرشمردن بعضي ازراه ها ازجمله دادن صدقه،امانتداري،پرهيزكاري ،استغفار و... وهم چنين بررسي بعضي ازراه هاي كوتاه مدت وبلند مدت فقرزدايي وتوصيه هاي امير المؤمنين علي (ع) به فقرا جهت رعايت بعضي اموربراي كاستن از فقر ودرانتها بانتيجه گيري وارائه ي پيشنهادات به پايان مي رسد. اين پايان نامه به شيوه ي كتابخانه اي وتوصيفي-تحليلي نوشته شده است.


کلید واژه:
قرآن ،سنت،فقر ،علل وعوامل،پيشگيري

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 24000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


رزق و روزی از منظر قرآن و روايات

دسته بندی: اخلاق و معارف
5624 بازدید

پایان نامه رزق و روزی از منظر قرآن و روايات

چکيده:
مسئله رزق يکي از دغدغه هاي مهم بشر است که هر فردي پس از دوران خردسالي و نوجواني خواسته يا ناخواسته با آن مواجه مي شود و از زماني که مسئوليت امرار معاش را بر عهده ي خود احساس مي کند تا پايان عمر بيشترين وقت خود را صرف کسب درآمد مي نمايد.ولي چگونگي ونحوه كسب درآمدهرفردريشه دراعتقادات ونگرش اوبه عوامل تاثير گذاردرافزايش ياكاهش ثروت و...دارد و چون اين موضوع از مهمترين مسائل زندگي بشر محسوب مي شود، در اين پژوهش تلاش گرديده است تا با بهره گيري از منابع و متون اسلامي ابعاد گوناگون آن مورد بررسي قرار گيرد، لذا در فصل اول كليات تحقيق عنوان شده است ودرفصل دوم مباحث مقدماتي، تعريف رزق و اقسام آن، منحصر بودن رزاقيت خداوند و تضمين و تقدير رزق انسان بيان گرديده و در فصل سوم به مال حلال، حرام و اقسام آن و تأثير آن بر زندگي، مصاديق مال حرام و همچنين اموال شبهه ناک پرداخته شده است، عوامل جلب و گشايش روزي در فصل چهارم و در فصل پنجم نيز عوامل کاهش رزق و روزي بيان گرديده است و اين تحقيق با نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات و راهکارها خاتمه پذيرفته است.

 

 

 

 

237صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 23700 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم قرآن و حدیث در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


روش های به روز رسانی دانش و مهارت های IT وICT کارکنان آموزش و پرورش

دسته بندی: علوم تربیتی
2168 بازدید

چکیده
نفوذ سریع فن آوری اطلاعات در میان آحاد مردم، موجب تغییر شیوه زندگی در بسیاری از افراد شده است . فواید ICT در تعلیم و تربیتِ جنبه های گسترده زندگی اجتماعی، موجب شده مدارس، بیشتر کوشش کنند تا دانش آموزان قابلیت استفاده از ICT را فرا گیرند . در این مسئله آموزش و پرورش
مسئو لیت خطیری به عهده دارد و لازمه ی رسیدن به این مقصود آن است که نهادهای آموزشی از خود شروع کرده فن آوری های نوین را در عمل، به کار گیرند . بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با عنوان" روش های روزآمد کردن دانش و مهارت IT , ICT در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بابلسر" در سال 1389 انجام گرفت .
روش کار از نوع توصیفی-زمینه یابی است. جامعه ی مورد نظرشامل کلیه کارکنان آموزشی(مقطع متوسطه و راهنمایی)وکارکنان اداری آموزش و پرورش شهرستان بابلسر می باشد که تعداد آن ها 1015 نفر می باشد.روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی از نوع طبقه ای است و حجم نمونه بر اساس فرمول محاسبه شده 285 نفر می باشد .در این پژوهش از پرسشنامه ی محقق ساخته، در 8 سئوال و 49 گویه استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ( 97/0)محاسبه گردید و داده های تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار spss بررسی شده است ونتایج زیربه دست آمد.
به ترتیب اولویت از نظر پاسخ دهندگان، 1- مجموعه نرم افزارهای office 2-داشتن انگیزه 3- استفاده از نرم افزار کامپیوتری 4-نقش مدیریت سیستم5 - استفاده از اینترنت6- دوره های آموزش ضمن خدمت ICDL 7-استفاده از کتب و مجلات آموزشی8 –دوره های آموزش مجازی، در حد زیاد وخیلی زیادبه عنوان مولفه های اثر بخش، بر روز آمد کردن دانش و مهارت ITو ICT کارکنان شناخته شدند و در هر 8 سوال فرض صفر رد شد و فرضیه ها تایید شدند.
همچنین اختلاف معنا داری، بین پاسخ های دو گروه زن و مرد، در فرضیه های دوم(آموزش مجازی) و هفتم(نرم افزار آموزشی)و هشتم(نرم افزار Office)وجود ندارد ولی در سایر فرضیه ها بین میانگین پاسخ ها ی دو گروه اختلاف معنا داری وجود دارد.

 

174صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


انتخاب عملگر در درختان الگوی فازی

دسته بندی: صنایع
5862 بازدید

چکیده


دسته بندی یکی از مهمترین مسائل در حوزه ی داده کاوی بوده و داده کاوی خود پل ارتباطی میان علم آمار، علم کامپیوتر، هوش مصنوعی، تشخیص الگو و یادگیری ماشین می‌باشد. دسته بندی فازی یکی از مهمترین کاربردها در مجموعه فازی و پژوهش های مرتبط با منطق فازی است که هدف آن یافتن مجموعه ای از قوانینی است که از یک مدل دسته بندی استخراج می شوند. درختان الگوی فازی اخیرا به عنوان روش نوینی در دسته بندی برای حوزه ی یادگیری ماشین معرفی شده اند که ساختاری سلسله مراتبی و درختی دارند که گره های داخلی آن ها با عملگرهای فازی، معین شده و گره های برگ آن ها همان ویژگی های ورودی می باشند که به شکل فازی مستند شده اند. عملگرهای فازی در این نوع درختان تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد و درستی نتایج به دست آمده ایجاد می کنند. بیشتر روش های یادگیری استقرای فازی (برای مثال درختان تصمیم فازی) روی جستجوی قوانینی که تنها شامل نرم های مثلثی (t-نرم ها) اند تمرکز می کنند و از همنرم های مثلثی (t-همنرم ها) استفاده نمی نمایند، که این ممکن است مانع از ایجاد قوانین مهمی شود که می توانستند توسط t-همنرم ها ایجاد گردند. البته این مشکل توسط ارائه ی درختان الگوی فازی و استفاده ی همزمان آن ها از t-نرم ها و t-همنرم ها حل شده است ولی مسئله ی دیگری که در ارتباط با انواع عملگرهایی که در درختان الگوی فازی همچنان باقی مانده است، استفاده از تعداد محدودی از انواع عملگرهای t-نرم و t-همنرم است. استفاده از خانواده عملگرهای پارامتری، شاید به دلیل پیچیدگی محاسباتی بیشتر، نادیده انگاشته شده اند که همین امر موجب بررسی حوزه ی محدودی در انواع عملگرها می شود. در این پژوهش راه حلی برای رفع این مشکل ارائه شده است. راه حلی که موجب می شود بتوانیم بهینه ترین پارامترها را برای عملگرهای ادغام فازی انتخاب کرده و گونه ای از درخت الگوی فازی را ارائه دهیم که طیف وسیعی از عملگرها را شامل می شود و همچنین استفاده از آن دقت بیشتری در عملکرد درختان الگوی فازی، ارائه می نماید.

کلمات کلیدی: داده کاوی، یادگیری ماشین، دسته بندی، درخت الگو فازی، عملگرهای منطقی پارامترایز ، جستجوی اکتشافی و تنظیم پارامتر.

 

198صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


ارائه و حل مدلی جديد از زمانبندی چند هدفه سيستم توليد سلولی با استفاده از الگوريتم جستجوی پراکنده

دسته بندی: صنایع
1842 بازدید

چکيده
امروزه در راستاي تامين نياز بازارهاي رقابتي، به سبب تغيير روزافزون تکنولوژي و استراتژي هاي محيطهاي توليد، شاهد تغييراتي شديد در سيستم هاي توليدي هستيم.توليد سلولي اخيراً به عنوان کليدي درافزايش بهره وري، انعطاف ومديريت هر چه بهتر و دربهبود هر چه بيشتر توليد و کيفيت مورد توجه قرار گرفته است.از سويي مساله زمانبندي در پاسخگويي هرچه بهتر به مشتريان و مديريت هزينه ها, نقشي اساسي را در صحنه توليد امروز بازي مي کند.در اين پايان نامه توسعه مدلي از زمانبندي سلولي،با در نظر گرفتن رويکردي دو هدفه،چند هدف عمده کاهش هزينه هاي زماني توليدي زودکرد, ديرکرد,زمان کلي توليد,هزينه راه اندازيوکمينه کردن حرکت هاي بين سلولي را بررسي خواهيم کرد.با توجه به تضاد آشکار توابع هدف و وجود چند متغير تصميم گيري, رسيدن به جواب هاي بهينه سراسري يا موضعي امري بسيار بعيد به نظر مي رسد لذا براي حل اين مساله از روش بهينه سازي چند هدفه استفاده مي کنيم و براي حصول اين امر الگوريتم فراابتکاري جستجوي پراکنده هيبريدي آرشيو محور را به منظور دستيابي به جواب هاي بهينه غالب(پارتو) به کار مي گيريم.در آخرنتايج محاسباتي الگوريتم پيشنهادي را با الگوريتمي NSGA-II مقايسه و تحليل مي کنيم،که در آن کارايي روش جستجوي پراکنده هيبريدي آرشيو محور در بيشتر شاخص هاي مد نظر کاملا مشهود است.
کلمات کليدي:توليد سلولي، زمانبندي، بهينه سازي چند هدفه، الگوريتم فراابتکاري، جستجوي پراکنده

 

 

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 13 منابع دارد+برنامه نویسی قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید