مشاهده / بستن موضوعات

اثرات پياده‏ سازی شهر الکترونيک بر مديريت شهری

دسته بندی: مدیریت
3775 بازدید

اين تحقيق به منظور تعيين و بررسي وضعيت شهر الکترونيک در همدان و يافتن راهکارهاي اجرايي شدن آن و تعيين اثرات پياده‌سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهر انجام گرفته است. به همين منظور، وضعيت شهر الکترونيک همدان از چهار منظر زيرساخت تکنولوژيک، زيرساخت فرهنگي و اجتماعي، بودجه و منابع مالي و نهايتاً زيرساخت نيروي انساني متخصص مورد بررسي قرار گرفته است. در حوزه زيرساخت فرهنگي و اجتماعي اقدام به طراحي پرسشنامه و توزيع آن بين شهروندان همداني شده و در سه حوزه ديگر از آمارهاي موجود استفاده گرديده است. در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي استفاده شده و حجم نمونه آماري 250 نفر بوده است. پس از شناخت وضع موجود، راهکارهاي تحقق شهر الکترونيک بررسي شده و اثرات پياده‌سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري بيان شده است. نهايتاً پس از بررسي‌هاي انجام گرفته مشخص گرديد، در حوزه زيرساخت فرهنگي و نيروي انساني، وضعيت نسبتاً خوبي در مقايسه با کشورهاي پيشرو در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد اما در حوزه زيرساخت و همچنين از نظر ميزان بودجه تخصيصي براي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تفاوت فاحشي با کشورهاي پيشرو وجود دارد.

 

واژگان کليدي: شهر الکترونيک، دوت الکترونيک، آمادگي الکترونيک، زيرساخت فرهنگي، زيرساخت تکتولوزيک، مديريت شهري


 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 17000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق. 6

بيان مسأله. 7

پيشينه تحقيق. 9

اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 11

سؤالات تحقيق. 12

اهداف تحقيق. 12

تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح. 13

قلمرو موضوعي. 13

قلمرو مکاني. 14

روش نمونه‌گيري. 14

فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق. 15

2-1- مقدمه. 16

2-2- مديريت شهري. 16

2-2-1- مفهوم مديريت شهري. 17

2-2-2- وظايف مديريت شهري. 21

2-3- ساختار مديريت شهري در ايران. 23

2-3-1- سطح کلان مديريت شهري در ايران. 24

2-3-2- سطح منطقه‏اي مديريت شهري. 26

2-3-3- سطح محلي مديريت شهري. 26

2-4- جامعه اطلاعاتي. 28

2-5- دولت الکترونيک. 30

2-5-1- تعريف دولت الکترونيک. 30

2-5-2- سازمان الکترونيکي و دولت الکترونيکي. 32

2-5-3- اهداف دولت الکترونيک. 33

2-5-4- ارکان دولت الکترونيک. 35

2-5-6- کسب و کار الکترونيک. 39

2-6- شهر الکترونيک. 41

2-6-1- مفهوم شهر الکترونيک. 41

2-6-2- زندگي الکترونيک. 43

2-6-3- شهروند الکترونيک. 43

2-6-4- شهرداري الكترونيكي. 45

2-6-5- مدل تعاملي شهر، شهروند، دولت و شهرداري الکترونيک. 45

2-7- شاخصهاي ارزيابي شهر الکترونيک (آمادگي الکترونيکي). 45

2-8- زيرساخت الكترونيك. 54

2-9- شهر الکترونيک در خدمت مديريت شهري. 56

2-9-1- سرويس رديابي با GPS. 61

2-9-2- سيستم اطلاعات جغرافيايي. 62

2-9-3- سيستم حمل و نقل هوشمند. 64

2-9-4- سيستم‏هاي پرداخت الکترونيکي. 65

2-10- وضعيت ايران در مقايسه با شاخص‏هاي بين‏المللي. 66

2-11- بررسي برترين شهرهاي الکترونيک دنيا. 69

2-12- شهرهاي الکترونيک در ايران. 72

2-13- وضعيت شهر الکترونيک در شهر همدان. 75

2-14- نتيجه‌گيري و تحليل. 78

2-14-1- تحليل وضعيت مديريت شهري. 79

2-14-2- تحليل وضعيت شهر الکترونيک. 80

2-15- مدل تحليل: تعامل بين کنشگران اصلي مديريت شهر در شهر الکترونيک  81

فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش. 84

3-1- مقدمه. 85

3-2- روش تحقيق. 86

3-3- منابع گردآوري داده‌ها. 87

3-4- روايي و پايايي پرسشنامه. 89

3-5- جامعه آماري. 90

3-6- روش نمونه‏گيري. 91

3-7- تعيين حجم نمونه. 92

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها‌92

فصل چهارم: يافته‏هاي تحقيق. 94

4-1- مقدمه. 95

4-2- سوال فرعي اول. 96

5-2-1- توصيف مشاهدات. 96

4-2-2- تحليل بخش اول پرسشنامه. 98

4-2-3- تحليل بخش دوم پرسشنامه. 102

4-4- سؤال فرعي دوم. 104

4-5- سؤال فرعي سوم. 107

4-6- سؤال فرعي چهارم. 113

4-7- سؤال فرعي پنجم. 115

4-8- سؤال اصلي. 115

فصل پنجم: نتيجه‏گيري و پيشنهاد. 120

5-1- نتايج تحقيق. 121

5-2- پيشنهادات. 123

5-3- پيشنهاد به محققان آينده. 125

منابع. 126

پيوست‌ها. 130

پيوست يک: بيانيه اصول اجلاس اول جامعه اطلاعاتي. 130

پيوست دو: طرح کاري اجلاس اول جامعه اطلاعاتي. 145

پيوست سوم: پرسشنامه. 170

پيوست چهارم: راهنماي مدل CID براي محاسبه آمادگي الکترونيکي.. 174

 

فهرست اشکال

شكل 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 1: سطوح مديريت شهري در ايران. 24

شكل 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 2: ساختار مديريت شهري در ايران. 27

شكل 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 3: مدل مفهومي دولت الکترونيک. 32

شكل 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 4: مدل مفهومي كسب و كار الكترونيكي. 41

شكل 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 5: زندگي الكترونيكي و بسترهاي مورد نياز براي ايجاد آن. 43

شكل 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 6: شهروند الكترونيكي. 44

شكل 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 7: نمودار ارتباطات بين دولت، شهر، شهرداري الكترونيكي با شهروند الكترونيك  46

شكل 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 8: مدل مفهومي ارتباطي زيرساخت الكترونيك با ساير اجزاي شهر. 54

شكل 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل 9: مدل مفهومي ارتباط زيرساخت، خدمات و شهر الكترونيكي. 55

شكل 10.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 10: بسترهاي مهم زيرساخت الكترونيك. 56

شكل 11.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 11: نمايي از پورتال شهر الکترونيک کيش. 73

شكل 12.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 12: نمايي از پورتال شهر الکترونيک مشهد. 74

شكل 13.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 13: نمايي از پورتال شهر الکترونيک همدان. 76

شكل 14.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 14: تعامل بين کنشگران اصلي مديريت شهر در شهر الکترونيک. 82

شكل 15.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 15: مدل تحقيق. 83

شكل 16.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 16: پراکندگي سني افراد نمونه آماري. 98

شكل 17.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 17: درصد مالکيت شخصي کامپيوتر. 99

شكل 18.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 18: ميزان آشنايي شهروندان با کامپيوتر. 99

شكل 19.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 19: ميزان شرکت شهروندان در دوره‌هاي آموزشي ICT. 100

شكل 20.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 20: مقايسه روشهاي دريافت آموزش ICT در بين شهروندان (درصد).. 100

شكل 21.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 21: مقايسه مكانهاي استفاده شهروندان از اينترنت. 101

شكل 22.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 22: ميزان تمايل شهروندان به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي شهري  102

شكل 23.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 23: ميزان اعتماد شهروندان به فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي. 102

شكل 24.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 24: سرانه فناوري اطلاعات و ارتباطات، ايران و ساير کشورها. 106

شكل 25.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 25: نمودار مقايسه‌اي زيرساخت تکنولوژيکي ICT همدان، ايران و ساير کشورها   110

شكل 26.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 26: نمودار مقايسه‌اي شاخص زيرساخت تکنولوژيکي ICT ايران و ساير کشورها، گزارش اکونوميست. 112

شكل 27.                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل 27: نمودار مقايسه‌اي شاخص سرمايه انساني ايران و ساير کشورها. 114

 

 

 

فهرستجداول

شكل 28.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 1: مقايسه مدلهاي مختلف سنجش آمادگی الکترونيک. 48

شكل 29.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 2: مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي بکار گرفته شده در مدل CID.. 49

شكل 30.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 3: ويژگيهاي فضاهاي شهري و فضاهاي الکترونيکي. 56

شكل 31.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 4: شاخص آمادگي دولت الکترونيک: 25 کشور برتر دنيا و ايران. 66

شكل 32.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 5 : شاخص آمادگي دولت الکترونيک ايران در سالهاي 2005 و 2008. 67

شكل 33.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 6: رتبه‏بندي کشورها بر اساس شاخص آمادگي الکترونيکي موسسه اکونوميست. 67

شكل 34.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 7: جايگاه ايران بر اساس شاخص آمادگي الکترونيکي طي سه سال گذشته. 68

شكل 35.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 8: برترين شهرهاي الکترونيک دنيا در سال 2007. 70

شكل 36.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 9: برترين شهرهاي الکترونيک دنيا طي سالهاي 2003 تا 2007. 71

شكل 37.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 10: وضعيت شهر تهران بر مبناي شاخص‌هاي ارزيابي شهرهاي برتر دنيا. 72

شكل 38.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 11: وضعيت شاخصهاي عمومي (ارزيابي زندگي الکترونيکي). 77

شكل 39.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 12: وضعيت شاخص‌هاي زيرساخت‌هاي كسب و كار الكترونيكي (سازمان الکترونيکي)  77

شكل 40.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 13: وضعيت شاخص‌هاي دولت الکترونيکي. 78

شكل 41.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 14: توزيع فراوانی انتخاب گزينه‏ها توسط شهروندان. 96

شكل 42.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 15: سرانه بودجه فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي منتخب و مقايسه با ايران  105

شكل 43.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 20: مقادير بيشينه و کمينه زيرساخت فناوري اطلاعات در کشورهاي دنيا در مقايسه با شهر همدان. 108

شكل 44.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 17: شاخص‌هاي زيرساخت تکنولوژيک فناوري اطلاعات و ارتباطات در شهر همدان  109

شكل 45.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 18: وضعيت زيرساخت تکنولوژيک فناوري اطلاعات و ارتباطات، همدان، ايران و ساير کشورها. 109

شكل 46.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 19: وضعيت زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي منتخب و مقايسه با ايران. 111

شكل 47.                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول 20: وضعيت شاخص سرمايه انسانيدر کشورهاي منتخب و مقايسه با ايران. 113

 

 
 

فصل اول:

کليات تحقيق

 

 

 

فصل اول: کليات تحقيق

 
 


بيان مسأله

اطلاعات و اطلاع‌رساني، مهمترين ابزار استراتژيك براي مديريت و اداره صحيح همه واحدهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي محسوب مي‌گردد. در اين راستا شهرها با توجه به عمق وظايف و پيچيدگي روابط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي عصر تعاملي حاضر، از اهميتي دو چندان برخوردارند. به دليل اهميت اطلاعات در فرايند تصميم‌گيري، فناوري اطلاعات در جهان با سرعت چشمگيري در حال توسعه است و تمامي فعاليت‏هاي روزمره بشر را تحت تأثير قرار داده است. در حوزه شهري، شهرها و شهرداريهاي الكترونيكي يكي پس از ديگري در حال ظهور هستند و در آينده‌اي ‌ نزديك ارايه خدمات شهري را كاملاْ دگرگون مي‌كنند. شهرها و دولت‏هاي الکترونيک دستاوردهاي بشر عصر حاضر، حاصل انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات هستند. شهرها و دولت‏هاي الکترونيک که در کشور ما به عنوان مقوله‏هاي نسبتاً جديدي شناخته مي‏شوند، چندين سال است که در بسياري از شهرها و کشورهاي دنيا به تحقق پيوسته‏اند. امروزه دانشمندان و متخصصين، روي آوردن به شهرها و دولت‏هاي الکترونيک را گريزناپذير مي‏دانند. شهرهاي ايران نيز در اين ميان مستثني نيستند. با توجه به اين موضوع، مقوله مهم و حياتي، نحوه روي آوردن ما به اين شهرهاست. اگر قدري به عقب برگرديم و تجارب پياده‏سازي شهر الکترونيک در کشور را بررسي کنيم خواهيم يافت که تجارب پيشين، تجارب موفقيت‏آميزي نبوده‏‏اند. شهرهاي الکترونيک کيش و مشهد به عنوان اولين تجارب شهر الکترونيک در کشور، تا کنون به بهره‏برداري و استفاده عملياتي نرسيده‏اند.

در همين راستا سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري همدان چندي است که مسئوليت پياده‏سازي شهر الکترونيک در شهر همدان را بر عهده گرفته است. لذا با توجه به مطرح شدن موضوع پياده‏سازي شهر الکترونيک در شهر همدان و با توجه به تجارب ناموفق پيشين در کشور، به نظر مي‏رسد پياده‏سازي موفق اين پروژه در شهر همدان نيازمند تأمل و تعمق بيشتري است. انجام مطالعات امکان‏سنجي پياده‏سازي شهر الکترونيک يکي از فعاليت‏هايي است که تعيين مي‏کند آيا با توجه به شرايط فعلي شهر، امکان تحقق شهر الکترونيک وجود دارد يا نه. در واقع بهتر اينست تا با درس گرفتن از تجارب ناموفق گذشته، مبالغ هنگفتي از سرمايه‏هاي کشور صرف بي‏تجربگي و به آزمون و خطا گرفتن پروژه‏ها نشود. با توجه به همين موضوع در اين پروژه سعي خواهيم کرد تا امکان پياده‏سازي شهر الکترونيک همدان از جنبه‏هاي مختلف بررسي گشته و نهايتاً راهکارهاي عملي براي پياده‏سازي پروژه در شهر همدان ارائه گردد. در اين راه از تجارب شهرهاي الکترونيک موفق در کشورهاي مختلف دنيا نيز کمک گرفته خواهد شد.

پس از بررسي امکان تحقق شهر الکترونيک در شهر همدان، خواهيم کوشيد تا اثرات پياده‏سازي شهر الکترونيک را بر ارائه خدمات مختلف شهري- با تکيه بر خدمات شهرداري- بررسي کنيم. همواره يکي از مشکلات اصلي پيش روي استفاده از فناوري‏هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي-که شهرهاي الکترونيک زاييده آنها هستند- عدم آگاهي مردم و همچنين مديران از فوايد اين فناوري‏هاست. شکي نيست که اگر مزاياي پياده‏سازي شهر الکترونيک به خوبي براي شهروندان تشريح شود و همه شهروندان آشنايي نسبي با اين مقوله پيدا کنند، ديگر اين شهروندان هستند که خواهان تحقق هرچه زودتر شهر الکترونيک خواهند بود. همچنين از طرف ديگر اگر مديران شهري با شهر الکترونيک و محاسن آن آشنا شوند، قطعاً با برنامه‏ريزي به سمت اين مقوله حرکت کرده و در اين راه به مشارکت با يکديگر خواهند پرداخت. در کل مي‏توان گفت در صورت تشريح و تبيين اثرات شهر الکترونيک بر کيفيت ارائه خدمات شهري، کار پياده‏سازي و تحقق شهر الکترونيک تسهيل خواهد شد.

پيشينه تحقيق

در ساليان اخير در ايران فعاليت‌هاي پراكنده و وسيعي در عرصه فناوري اطلاعات توسط دانشگاه‏ها و مراكز گوناگون آموزشي و صنعتي صورت گرفته است. اولين اقدامات سازمان‌يافته و فراگير در اين زمينه، به ماه‌هاي آغازين سال 1381 معطوف مي‌شود كه طي آن طرح توسعه كاربري فن‌آوري اطلاعات (تكفا) در كشور تدوين و تصويب شد.

در ارديبهشت ماه سال 1380 از سوي دانشگاه علم و صنعت ايران و سازمان منطقه آزاد كيش همايشي با عنوان "همايش شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي جهان" برگزار شد كه اين اقدام سرفصل جديدي در مسير توسعه فناوري اطلاعات در كشور بود. در اين همايش كه با حضور جمعي از متخصصين داخلي و خارجي و برخي از مسئولين كشوري برگزار شد، بسياري از مفاهيم و ابعاد فناوري اطلاعات همچون تجارت الكترونيك، دولت الكترونيك، آموزش الكترونيك، بانكداري الكترونيك، كارت‌هاي اعتباري و اينترنت و كاربردهاي گوناگون آن، براي نخستين بار به صورت جدي در كشور مطرح شد. اين همايش از نظر اطلاع‏رساني و آگاه‏سازي عمومي در مورد فناوري اطلاعات نقش بسيار موثري را برعهده داشت. همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي جهان را مي‌توان نخستين اقدام براي راه‌اندازي شهرالكترونيك در ايران به شمار آورد.

با ادامه يافتن برگزاري سمينارها و همايش‌هاي مشابه در سطح كشور، ضرورت سازماندهي و سياست‌گذاري فناوري اطلاعات در دراز مدت مشخص شد و موجب تدوين و تصويب طرح تكفا گرديد. اين طرح كه با هدف هم‏جهت نمودن فعاليت‌هاي اجرايي در كشور در زمينه فناوري اطلاعات تدوين شده است، در تاريخ 9 تير ماه سال 1381 به تصويب هيأت وزيران رسيد و جهت اجرا به سازمان‌هاي ذيربط از جمله شوراي عالي اطلاع رساني ابلاغ گرديد. ]تکفا، 1381[

در تاريخ 15 تيرماه سال 1381 شوراي عالي اداري كشور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، طرح تحقق دولت الكترونيك را تصويب نمود. اين طرح كه اتوماسيون الزامي فعاليت‌هاي عمومي و اختصاصي دستگاه‌هاي دولتي را در برداشت براي اجرا به تمامي سازمان‌هاي دولتي ذيربط ارجاع گرديد. ]طرح تحقق دولت الکترونيکي، 1381[

در ماه‌هاي پاياني سال 1381 خلاصه طرحي تحت عنوان "سند راهبري توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات ملي" از سوي وزارت پست و تلگراف و تلفن منتشر گرديد كه در آن، چشم‌انداز، راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات ملي تبيين شده است. ]سند راهبري توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات ملي، 1381[

به دنبال برگزاري همايشها و سمينارهاي مرتبط در اين زمينه, موضوع شهرهاي الکترونيک به مرور جاي خود را باز کرد به طوري که در سال 1382, سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد با محوريت شهرداري مشهد, توسط پژوهشکده الکترونيک دانشگاه علم و صنعت ايران تدوين گرديد. اين روند تا به امروز ادامه يافته به طوري که امروز دامنه شهر الکترونيک به شهرهاي بم, رامسر و کرمان نيز کشيده شده است. ] سند راهبردي شهر الکترونيک مشهد، 1382[

در مقابل تجاربي که در داخل کشور در زمينه شهر الکترونيک وجود دارد، مي‏توان تجارب موفق فراواني را در شهرهاي ساير کشورهاي دنيا مشاهده نمود. در اين ميان سابقه شهر الکترونيک بوستون به اختصار بررسي مي‏گردد. وب سايت شهر “بوستون[1]” ماموريت آشكار "انتقال محتواي خوب به شهروندان" را عهده دار مي‌‌باشد و در اين زمينه نيز تا حد زيادي موفق بوده است. شهروندان شهر “بوستون” مي‌توانند به دامنه وسيعي از اطلاعات از رويه‌هاي كاري و مرور گزارشات بازرسي از رستوران‌ها گرفته تا اطلاعات گردشگري و وظايف شهروندان در قبال شهر دسترسي داشته باشند.

اولين صفحه سايت اين شهر كاربران مختلف را به قسمت‌هاي مختلف سايت برمبناي اينكه از شهروندان شهر هستند, تاجرند يا توريست، هدايت مي‌كند. هر نوع كاربر مي‌تواند به دامنه وسيعي از اطلاعات مرتبط با نيازهايش دسترسي پيدا كند. براي مثال گردشگران مي‌توانند راجع به اطلاعات تاريخي شهر, محل و ساعات كاري مكان‌هاي توريستي اطلاعات بدست آورند و حتي بهترين مكان‌ها را براي فيلم‌برداري پيدا كنند. يكي از محبوب‌ترين گزينه‏هاي در دسترس شهروندان "دادگاه غذايي شهردار" مي‌باشد, كه حاوي گزارشات و بازرسي‌هاي اخير از تمام رستوران‌ها در سطح “بوستون”, همچنين توضيحاتي راجع به تخلفات آنها و امتياز نهايي تعلق گرفته به هريك مي‌باشد. همچنين در اين سايت صفحه‌هاي وبي وجود دارد كه شهروندان مي‌توانند در آنها الزامات شهري خود مثل پرداخت قبوض, ماليات‌ها, جريمه وسايل نقليه و غيره را انجام دهند. براي مثال جرائم وسايل نقليه موتوري از طريق سيستم كارت اعتباري وجود دارد، كاري كه قبلا مي‌بايست از طريق پست يا توسط خود شخص انجام مي‌شد.

همچنين براي تجار هم دامنه وسيعي از خدمات وجود دارد. كاربران اين بخش مي‌توانند به فرم‌هاي مزايده و مناقصه و ساير فرم‏هاي تجاري دسترسي داشته و معاملات خود را انجام دهند. در اين سايت فرمهاي

[1]مركز ايالت ماساچوست- واقع در شمال ايالات متحده امريکا ( http://www.cityofboston.gov)................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 17000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 220000 ریال

قیمت جدید : 17000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *