بررسی تاثير كاربرد فناوری اطلاعات بر ميزان بهره‌ وری سازمانی در شركت نفت

دسته بندی: مدیریت
385 بازدید

بررسی تاثير كاربرد فناوری اطلاعات بر ميزان بهره‌ وری سازمانی در شركت نفت

چكيده
نيروي انساني مهمترين و گرانبهاترين سرمايه سازمانها محسوب مي شود.
شركت نفت مناطق مركزي ايران يكي از سه شركت بزرگ بالادستي توليد كننده نفت و گاز در كشور مي باشد كه توليد بيش از 65/0 گاز مصرفي و بخشي از نفت توليدي را بعهده دارد. اين شركت داراي سه شركت بهره برداري تابعه با نامهاي 1- شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي كه دفتر مركزي آن در شهر شيراز واقع است. 2- شركت بهره برداري نفت و گاز غرب كه دفتر مركزي آن در شهر كرمانشاه مي باشد . 3- شركت بهره برداري نفت و گاز شرق كه دفتر مركزي آن در شهر مشهد قرار دارد . شركت نفت مناطق مركزي ايران با كمك سه شركت تابعه خود مسئوليت توليد نفت و گاز در 11 استان كشور را كه شامل كليه مناطق خشكي كشور بجز حوزه تحت مسئوليت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب را بعهد دارد.
در ارتباط با استفاده از فناوري اطلاعات ( IT ) در اين شركت مي توان گفت كه استفاده از ساختارهايIT از مدت ها قبل وجود داشته است، اما رابطه استفاده از IT در اين شركت و بهره وري سازماني بررسي نشده بود تا بتوان راه كارهاي توسعه بيشتر اين منابع را پيدا كرد و بهره وري سازماني را از حالات گذشته به روشهاي نوين هدايت كرد و اين عامل را توسعه داد.
با توجه به موضوع، ويژگيها و جامعه آماري، نوع تحقيق توصيفي و روش آن پيمايشي است. سپس با استفاده از روشهاي مختلف مطالعاتي و همچنين استفاده از مدارك، اسناد و كتب دانشگاهها ، مراكز علمي و پژوهشي مختلف و اينترنت اطلاعات گردآوري شد. تعداد نمونه ها 123 نفر انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه، نسبت به جمع آوري دقيق و بدون نقص داده ها اقدام شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنين با استفاده از آزمون پیرسن اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و پايا بودن از طريق آلفاي كرونباخ 94% محاسبه گرديد.
در اين پژوهش با توجه به آخرين مطالب علمي، ابداعات و خلاقيت هاي نو در فن آوري اطلاعات ( IT ) و بررسي رابطه متقابل اين عوامل به عنوان متغير مستقل و شاخص هاي بهره وري سازماني به عنوان متغير وابسته، نتيجه گيري شد كه براي رسيدن به حداكثر كارايي و اثربخشي و بهره ور نمودن كاركنان و در نهايت رسيدن به اهداف بهره وري سازماني، بايد از ساختارهاي IT و آموزشهاي مبتني بر فن آوري اطلاعات بعنوان متغير تعديل كننده استفاده كرد تا بهترين حالت بهره وري در سازمان حاصل شود.

 

137صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 36000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


ارزيابی بازدهی نسبی سرمايه گذاری فناوری اطلاعات (IT) در بهره وری بانک ملت

دسته بندی: مدیریت
786 بازدید

چکيده:

درآغاز هزاره سوم ميلادی فناوری اطلاعات در زندگی روز مره بطور مداوم وپيش از هر زمان مشاهده میشود.پيشرفت های چشمگيری که در زمينه فناوری اطلاعات در چند دهه اخير انجام گرفته تمام بخش هایاقتصادی بخصوص صنعت بانکداری را تحت تاثير قرارداده است، بطور خاص بهره وری کل عوامل توليددر کشور های توسعه يافته از نيمه دوم دهه ١٩٩٠ افزايش يافته است. هر چند در حال حاضر اثرارزيابیفناوری اطلاعات بر رشد اقصادی وبهره وری مورد تائيد اقتصاددانان قرار گرفته است.
در اين مقاله ارزيابی بازدهی نسبی سرمايه گذاری فناوری اطلاعات (IT) در بهره وری بانک ملت بررسی می شود .به طور کلی روش های بررسی بازدهی سر مايه گذاری فناوری اطلاعات در بهره وری ، استفاده ازتابع توليد گسترش يافته برای سرمايه ونيروی کارفناوری اطلاعات است.در اين مطالعه از الگوی نظریوتجربی ،تابع توليد کاب داگلاس با لحاظ سرمايه ونيروی کار فناوری اطلاعات وبا استفاده از سری زمانی٧۶١٣-٨٧ وبه روش حداقل مربعات معمولی برآوردشده است.
نتايج برآورد نشان می دهد سرمايه ونيروی کار غير فناوری اطلاعات بيشترين تاثير را بر بازدهی و بهرهوری بانک داشته است اما نتيجه تحقيق نشان می دهد با وجود اينکه سرمايه گذاری فناوری اطلاعات بهنسبت کمتری در سرمايه گذاری غير فناوری اطلاعات درآمد بانک را افزايش می دهد اما بهره و وری نهائیسرمايه گذاری فناوری اطلاعات از سرمايه گذاری غير فناوری اطلاعات بيشتر است.
ب رعکس به ره وری نه ائی ني روي آار بخش فن اوری اطلاعات کمت ر از به ره وری نه ائی ني روي آار غي رفناوری اطلاعات است نتيجه مهمی که در اينجا بدست می آيد مديريت بانک را در جهت اصلاح ساختارنيروی کار فناوری اطلاعات هدايت می کند يعنی نشان می دهد تغييراتی بايستی در ساختار آن بوجود آورد.

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 34900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 بررسی رابطه مدیریت استرس و بهره وری کارکنان

دسته بندی: مدیریت
1126 بازدید

بررسی رابطه مدیریت استرس و بهره وری کارکنان

چكيده
هدف از این مطالعه بررسی رابطه مديريت استرس و بهره وري كاركنان شهرك صنعتي آمل واقع در استان مازندران است. بخش صنعت یکی از بخش های مهم کشور بشمار می رود و با در نظر داشتن این امر که در این بخش کارکنان زیادی فعالیت دارند، توجه به عوامل موثر بر بهره وری و عملکرد آنها از بدیهیات است. یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد و بهره وری کارکنان؛ استرس می باشد. بنابراین باید در زمینه مدیریت این فاکتور زیان بخش اقداماتی صورت پذیرد. مبانی نظری در زمینه بهره وری نیروی انسانی از مدل بهره وری هرسی و گلد اسمیت و مبانی نظری در زمینه مدیریت استرس از چارچوب رفتارهای مثبت مدیریتی جهت مقابله با استرس دونالدسون و همکاران (2011) اتخاذ گردیده است. پژوهش حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می گردد. از نظر هدف؛ پژوهش حاضر کاربردی است. روش تحقیق به لحاظ جمع آوری داده ها، میدانی است و از سه پرسشنامه اطلاعات زمینه ای، بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت و مدیریت استرس دونالدسون و همکاران(2011) بهره گیری شده است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه مديران ارشد، مياني و عملياتي واحدهای صنعتی مستقر در شهرك صنعتي آمل که تعداد کارکنان شاغل در آنها تا پایان آبان ماه 1390 بیش از 50 نفر بوده است تشکیل می دهد که حجم آن 800 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 150 نفر تعیین شد و در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری گروهی؛ حجم نمونه در هر طبقه تعیین گردید. به منظور تجزيه و تحليل داده های پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي بهره گيري شد. به منظور آزمون فرضيات پژوهش از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون ، آزمون t براي نمونه هاي مستقل و آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.
نتيجه حاصل از آزمون فرض اصلي حكايت از اين امر داشت كه بين مديريت استرس (۰۰١/۰P=) و بهره وري كاركنان شهرك صنعتي مذكور رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتايج حاصل از آزمون هشت فرضيه فرعي حكايت از اين امر داشتند كه بين چهار شاخص مديريت استرس از جانب مديران يعني: احترام و مسئوليت پذيري (۰۰٥/۰P=) ، مديريت و ابلاغ كار موجود و آتي (۰۰٢/۰P=)، مديريت كاركنان در گروه (۰١/۰P=) و استدلال و مديريت وضعيت هاي مشكل (۰۰٤/۰P=) و بهره وري كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. سطح بهره وري كاركنان و مديريت استرس آنان از ديدگاه مديران زن و مرد در جامعه آماري تفاوت معناداري ندارد. سطح بهره وري كاركنان و مديريت استرس آنان در جامعه آماري تحت تاثير متغيرهاي زمينه اي (سن، ميزان تحصيلات، عنوان شغلي، سابقه خدمت و وضعيت استخدامي) مديران نیست.

پیشنهادات: پیشنهاد می شود ارتقاء سطح احترام و مسئولیت پذیری مدیران، سطح مدیریت و ابلاغ کار موجود و آتی از جانب مدیران، ارتقاء مدیریت کارکنان در گروه و استدلال و مدیریت وضعیت های مشکل از جانب مدیران در زمره اهداف مهم سازمان قرار گیرد.

واژگان كليدي: بهره وري، مديريت استرس، احترام و مسئوليت پذيري، مديريت و ابلاغ كار موجود و آتي، مديريت كاركنان در گروه، استدلال و مديريت وضعيت هاي مشكل.

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


ارائه مدل هايی از رفتار مصرف کننده آنلاين در محيط تجارت الکترونيک وکاربرد آن ها در طراحی سيستم های بازاريابی آنلاين

دسته بندی: صنایع, مدیریت
1430 بازدید

ارائه مدل هايی از رفتار مصرف کننده آنلاين در محيط تجارت الکترونيک وکاربرد آن ها در طراحی سيستم های بازاريابی آنلاين

چکيده
ابزار عمده ي رسيدن به اهداف بازاريابی، ارتباطات است و اينترنت جديدترين و مؤثرترين وسيله ي ارتباطي مي باشد. ابزاري را که اينترنت در تسهيل تجارت الکترونيک فراهم مي کند غالباً تفاوت فاحشي با ديگر اجزاي تجارت الکترونيک دارد. قبول خريد اينترنتي و انجام آن تا حد زيادي به ارتباطات مصرف کننده و چگونگي تعامل افراد با کامپيوتر بستگي دارد.
اين تحقيق در نظر دارد تا در راستاي توسعه ي بازاريابي الکترونيک، روشي را براي آنلاين کردن سيستم هاي بازاريابي سازمان ها ارائه دهد تا مديران را در جهت کسب بيشترين درآمد و رسيدن به بيشترين منفعت حمايت کند. از آنجايي که مشکل بزرگ روش هاي سنتي،عدم توجه به تعامل با مشتريان و عدم در نظر گرفتن نيازها، شرايط و نگرش مشتريان است، در سيستم بازاريابي آنلاين بايد به مدل هاي رفتاري مشتريان توجه شود. در نتيجه در اين رساله، مدل هاي مختلف رفتار مصرف کننده ي آنلاين در محيط تجارت الکترونيک و هم چنين الگوهاي بازاريابي کلاسيک بويژه الگوهاي آميخته بازاريابي معرفي گرديد و مدل آميخته ي بازاريابي 2P+2C+3S که شامل 7 عنصر مي باشد و مناسب براي تحليل و تصميم گيري در فضاي مجازي و اينترنتي است، به عنوان الگوي بازاريابي مناسب براي بازاريابي الکترونيک انتخاب گرديد. در اين مدل ها مفاهيمي مطرح شده است که در آنها باورهاي مشتري را که به ترجيح انجام خريد اينترنتي نسبت به خريد از فروشگاه هاي سنتي مي¬انجامد، تقويت مي کند و هم چنين ادراک مشتريان از اعتماد در خريد الکترونيکي و تصميم گيري مشتريان را بيان مي کند. با ذکر تعاريف تجارت الکترونيک و اينترنت و گرايش به اعتماد و بيان مزاياي خريد الکترونيک و تجارت الکترونيک ميزان پذيرش تجارت الکترونيک توسط مصرف کننده مورد توجه قرار مي گيرد که در نهايت منجر به خريد الکترونيک مي شود. با تحليل رفتار مصرف کننده که عاملي کليدي براي موفقيت کسب وکار الکترونيک است، مديران سازمان را در جهت تصميم گيري براي فراهم آوردن سيستم بازاريابي آنلاين مناسب و امن هدايت مي کند.

کلمات کليدي:
تجارت الکترونيک، رفتار مصرف کننده آنلاين، گرايش خريدار، بازاريابی اينترنتی، مدل رفتاري مصرف کننده آنلاين، اعتماد الکترونيکي، سهولت خريد، قصد خريد آنلاين، گرايش به خريد آنلاين، خريدار آنلاين، آميخته ي بازاريابي اينترنتی

 

141صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی رابطه بين كيفيت زندگی كاری و تعهد سازمانی كاركنان در مركز بهداشت

دسته بندی: مدیریت
738 بازدید

چكيده :
در اين تحقيق، رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان در مركز بهداشت شهرستان ساري مورد بررسي قرار گرفته است. ارتقاي تعهد سازماني كاركنان يكي از اهداف مديران و كارگزاران سازمانها است كه اين مقوله ضمن تاثير پذيري از عوامل انساني، فيزيكي ، محيطي، رفاهی انگيزشي و عواملي ديگر بر مواردي از جمله كارايي، اثر بخشي و بهره وري سازماني موثر است. تعهد سازماني از جمله مسائلي است كه تحت تاثير كيفيت زندگي كاري قرار مي گيرد و بيش از هر چيز ناشي از اعتقاد شديد فرد به سازمان و پذيرش اهداف سازماني و تلاش درراه رسيدن به آن اهداف مي باشد. در پژوهش حاضر از الگوي كيفيت زندگي «والتون» استفاده شده كه داراي هشت مولفه مي باشد و نه فرضيه تحقيق شامل : « بين 1- پرداخت منصفانه ، 2-محيط كار ايمن و سالم 3- فرصت رشد و امنيت شغلي مداوم ، 4- قانون گرايي در سازمان ، 5- وابستگي اجتماعي زندگي كاري ، 6-فضاي كلي زندگي ، 7- يكپارچگي و انسجام اجتماعي و 8- توسعه قابليت هاي انساني با تعهد سازماني كاركنان » رابطه وجود دارد و 9- مولفه هاي كيفيت زندگي كاري قدرت پيش بيني كنندگي تعهد سازماني كاركنان را دارند . اين پژوهش به صورت مطالعه پيمايشي انجام گرديد وبه لحاظ نوع تحقيق، از نوع توصيفي – همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق، كليه كاركنان رسمي مركز بهداشت شهرستان ساري به تعداد 90 نفر مي باشد و شيوه نمونه گيري به صورت تصادفي و براساس جدول كرجسي و مورگان انتخاب شده كه تعداد نمونه 73 نفر بوده است.
براي جمع آوري داده ها و اطلاعات لازم از دو پرسشنامه كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني استفاده شده كه پرسشنامه اول حاوي 30 سوال و پايايي آن 86/0 و پرسشنامه دوم حاوي 14 سوال و پايايي آن 75/0 بوده است.براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss و روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان داده است كه بين شش مولفه از كيفيت زندگي كاري شامل پرداخت منصفانه، فرصت رشد و امنيت شغلي مداوم، قانون گرايي در سازمان، وابستگي اجتماعي زندگي كاري، يكپارچگي و انسجام اجتماعي و توسعه قابليتهاي انساني با تعهد سازماني كاركنان رابطه معناداري وجود دارد.

 

 105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری قیمت 21000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی اعضای هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دسته بندی: مدیریت
1055 بازدید

چکیده تحقیق
موضوع تحقیق بررسی عوامل مو ثر برتعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی  شناسايي و بررسي رابطه ميان عواملي چون ارتقاء علمی، تأمین امکانات رفاهی، میزان حقوق دریافتی و وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی را با « تعهد سازمانی » تمركز داشته است.
سؤالات تحقيق بر اين تكيه داشته است كه اولاً عوامل موثر بر ایجاد توسعه و بهبود تعهدات سازمانی اعضای هیأت علمی کدام است و ثانیاً روند آن در واحدهاي دانشگاهي استان چه وضعيتي دارد؟ و ثالثاً نوع، میزان، و چگونگی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء تعهد سازمانی اعضاء هیأت علمی و همچنين موانع ضدانگیزشی کاهش تعهد سازمانی اعضاءهیأت علمی چگونه است؟
روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي و به صورت زمينه‌يابي انتخاب گرديده و جامعه آماری آن کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌هاي آزاد اسلامی استان مازندران را شامل گرديده است که شامل 380 نفر با حجم نمونه 191 نفر كه 110 نفر از آن به پرسشنامه ارسالي جواب کامل داده‌اند.
ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه و شامل 28 سوال با مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت ( خیلی موافقم، موافقم، نمی‌دانم، مخالفم و خیلی مخالفم ) تنظيم گرديده كه علاوه بر فرضيات مشخصات فردي آزمودني‌ها را مورد ارزيابي قرار مي‌داده است.
تجزيه و تحليل داده‌ها و براي انتخاب فرضيه‌ها از نرم‌افزار SPSS با دو روش آمار توصیفی جهت دسته‌بندی، محاسبه درصدها، رسم نمودار، محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی وآمار استنباطی از آزمون مجذور خي ( X2 ) جهت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق بهره گرفته شده است.
نتایج حاصله رابطه معنی‌داري میان ارتقاء اعضای هیأت علمی، تأمین امکانات رفاهی حقوق دریافتی و وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با تعهد سازمانی در دانشگاه‌هاي آزاد اسلامی استان مازندران را به شرح زير نشان مي‌دهد:
1. فراهم آوردن امکانات برای اعضای هیأت علمی جهت شرکت در مجامع داخلی و خارجی.
2. تهیه مسکن و دیگر امکانات رفاهی برای اعضای هیأت علمی و خانواده آنها.
3. فراهم نمودن امکانات لازم به منظور چاپ مقالات و کتاب تأليفي و ترجمه اعضای هیأت علمی در حداقل زمان ممكن.
4. تأمین نيازهاي مالی اساتید با توجه به نرخ تورم و روند افزايش تدريجي هزينه‌ها.

 

116صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 27000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

دسته بندی: مدیریت
2911 بازدید

چکیده
موضوع اصلي این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی بر اثر بخشی مدیران مدارس شهرستان آمل است ؛اگر مديران ما داراي ويژگي اثر بخشی مدیران باشند مي توانند موجب بهبود آموزش و اشتیاق معلمان به كار شوند و در آينده موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند .
در این پژوهش برآنیم تا به تبیین رابطه رابطه چشم‌انداز استراتژيك ،اعتقاد به سرنوشت مشترك ، عملكرد كاركنان در خصوص ميل به تغيير ، تاثیر روحيه ، شاخص اتحاد و توافق ،كاربرد دانش و برخورد مديران در رابطه با عملكرد كاركنان بر اثر بخشی مدیران بپردازیم .
متغير مستقل مورد مطالعه تحقيق هوش سازمانی و متغير وابسته در اين تحقيق اثر بخشي مديران می باشد . این تحقیق از نظر شيوه جمع¬آوری اطلاعات، توصيفي از نوع زمینه یابی است است.
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش سازمانی و اثر بخشی مدیران می باشد. .قلمرو زمانی تحقیق سال تحصیلی 90-89 می باشد. و قلمرو مکانی تحقیق، مدارس ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه شهر آمل می باشد.
جامعه آماري این پژوهش مديران زن و مرد در سال تحصيلي 90-89 در سه پایه ابتدایی،راهنمایی ،دبیرستان دختران و پسران در شهر آمل می باشد. كه تعداد كل آنها 451 N=نفر مي باشد .
در اين تحقيق به دليل محدود بودن جامعه آماري به استناد جدول گرجسي و مورگان (برآورد حجم نمونه از روي حجم جامعه ) 208N=نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند .
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس اهداف و سئوالات اصلی تحقیق ساخته شده است. برای ساخت ابزار پژوهش، ابتدا محقق بسیاری از منابع مرتبط را بررسی نموده، و سپس نظر و پیشنهادات اساتید راهنما، مشاور و مسئولین و متخصصان در تدوین پرسشنامه به کار بسته شد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل یافته ها تمامی فرضیه ها تایید شدند .

 

 97صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+جامعه آماری قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران

دسته بندی: مدیریت
5669 بازدید

بررسی کیفیت خدمات شرکت بیمه ایران

با توجه به اينكه مردم به طور روزافزون با فرهنگ بيمه اي آشنا مي‌شوند و از طرفي خبر حوادث فراوان كه به طور روزمره در نقاط مختلف كشور به گوششان مي رسد موجبات تمايل آنها را به اخذ پوشش بيمه اي فراهم مي نمايد. در نتيجه به طور روزمره به حجم كارهاي بيمه ايران افزوده مي شود. و از طرفي به علت دولتي بودن مجوز براي استخدام نيروهاي جديد وجود ندارد. بدين ترتيب روز به روز نيروهاي موجود در شركت با حجم بيشتري از كار روبرو مي شوند و در نتيجه بتدريج خسته و فرسوده مي شوند. به علت دولتي بودن مجوز پرداخت دستمزد و ايجاد رفاه بيشتر را نيز ندارد و در نتيجه بي انگيزگي كاركنان بيشتر مي شود و نمي توانند خدمات با كيفيت به مشتريان خود عرضه كنند. كارمنداني كه داراي شرايط فوق باشند. در برخورد با ارباب رجوع خوشرو و با انگيزه نمي باشند.

بدين ترتيب در زمان بروز خسارت نيز پذيراي مشتري نبوده و عدم پاسخگوئي و يا جواب نامعتبر موجب رفت و آمدهاي مكرر مشتريان را فراهم نموده و در نتيجه حتي اگر خسارت نيز پرداخت شود موجب رضايتمندي مشتري نخواهد شد.

  93 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع و پرسشنامه دارد قیمت: 9000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


بررسی استفاده از كامپيوتر و اينترنت روی بهره وری عوامل نيروی كار

دسته بندی: مدیریت
1570 بازدید

بررسی استفاده از كامپيوتر و اينترنت روی بهره وری عوامل  نيروی كار

در اين پايان نامه به دنبال آزمون دو فرضيه زير هستيم :

1-       استفاده از كامپيوتر و اينترنت روي بهره وري نيروي كار تأثير مثبت دارد .

2-       استفاده از كامپيوتر و اينترنت روي دستمزد درمحل كار تأثير مثبت دارد .

اين دو فرضيه در مورد صنايع استان تهران مورد بررسي قرار مي گيرد و جمع آوري آمار و اطلاعات به صورت ميداني صورت گرفته است .

در فصل اول به ادبيات موضوعي مي پردازيم كه شامل تعاريف بهره وري و دستمزد و بررسي فناوري اطلاعات و تاريخچه كامپيوتر و اينترنت مي باشد. در فصل دوم به بررسي مباني تئوريك مي پردازيم كه فناوري اطلاعات چگونه مي‌تواند روي بهره وري نيروي كار و دستمزد تأثير بگذارد . در فصل سوم به مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته است را تجزيه و تحليل مي كنيم و فصل چهارم به بحث روش نمونه گيري و برآورد موجودي سرمايه اختصاص يافته است و در نهايت ، در فصل آخر ضمن برآورد مدل به نتيجه گيري و پيشنهادات مي پردازيم .

 

 145 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع و پاورقی دارد قیمت: 16000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


پایان نامه کامل در مورد بیمه ایران

دسته بندی: مدیریت
5588 بازدید

پایان نامه کامل در مورد بیمه ایران

قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير قبل از انقضاي مدت پيش بيني از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا هردو فسخ يا در مواردي منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد بايد توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب يکي از طرفين و رعايت نظم عمومي برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفي که از حق فسخ برخوردار مي شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ مي تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. يا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقي نگه دارد در حالي که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق مي شود.

ثانياً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراين فرض بر اين است که قرارداد قبل از فسخ صحيح و معتبر بوده و عمل فسخ به حيات آن پس از فسخ خاتمه مي دهد در حالي که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم يکن مي سازد. مثلاً حق بيمه تا زمان فسخ متعلق به بيمه گر و خسارتي هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بيمه گذار تعلق دارد.

ثالثاً، بيمه گر موظف است که حق بيمة مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقيمانده به بيمه گذار مسترد دارد. دربارة ميزان هم، خواه بيمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بيمه گذار، يا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقيمانده بين بيمه گر و بيمه گذار تقسيم خواهد شد. در موردي که بيمه گر قرارداد را فسخ مي کند همه همرأيند که حق بيمه متعلق به طرفين متناسب با مدت خواهد بود. در موردي هم که بيمه گذار قرارداد را فسخ مي کند، بدان سبب که بيمه گذار به اتکاي قانون يا بر اساس قرارداد عمل مي کند، نبايد اعمال حق موجب زيان وي شود. لذا در  اين مورد هم بيمه گر بايد حق بيمة مدت باقيمانده را متناسب با مدت قرارداد به وي بر گشت دهد.

 

 430 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 15000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید